6.A EQAVET-cykeln

EQAVET-cykeln tillhandahåller ett onlineverktyg för att stödja implementeringen av den Europeiska referensramen för kvalitetssäkring. Det är en modell i fyra steg för VET-system och VET-leverantörer för att utföra kvalitetssäkring och för att påverka förändring. EQAVET tillhandahåller också resurser för VET inom anställning, utvärdering och kvalitetsförbättring, kultur och ökad transparens och LLL En partnerskapsmetod:

Steg 1: PLANERING. Sätt upp tydliga, lämpliga och mätbara mål gällande riktlinjer, procedurer, arbetsuppgifter och personalresurser.

Steg 2: IMPLEMENTERING. Fastställ procedurer för att säkerställa att målen kan uppnås.

Steg 3: UTVÄRDERING. Utforma mekanismer för utvärderingen av prestationer och resultat genom att samla in och bearbeta data för att kunna göra informerade bedömningar.

Steg 4: GRANSKA. Utveckla procedurer för att kunna uppfylla de inriktade resultaten/målen. Efter att ha bearbetat respons, diskuterar och analyserar de viktigaste intressenterna för att planera procedurer.

Inom ramen för QSE-VET-projektet följer nedan några exempel på hur EQAVET-cykeln kan användas.

Planering: Steg (1) Sätt upp tydliga, lämpliga och mätbara mål gällande riktlinjer, procedurer, arbetsuppgifter och personalresurser.

 • Upprätta en metod för kvalitetssäkring (för relevansen av VET gällande arbetskraft).
 • Grunden för QSE-VET-metoden var att fokusera på EQAVET indikator 6 och EQAVET indikator 5.

 • Välj och strukturera konsultationen och samarbetet mellan intressenterna (med att förbättra matchningen i kvantitet och kvalitet mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av VET). 

  Att fastställa förutsättningarna för en givande dialog om VET-relevans kan utredas vidare via WP5_5 Dialog.

  • 6A.1.Riktlinjer_Del 1
  • 6A.2.Företagsenkät
 • Definiera sektorn och inkludera alla relevanta intressenter i arbetet (med att upprätta en metod för kvalitetssäkring för att försäkra matchning mellan efterfrågan på arbetsmarknaden och utbudet av VET).
  • 6A.3.Riktlinjer_Sektor_Statistik_Jobbprofiler

Implementering: Steg (2) Fastställ procedurer för att säkerställa att målen kan uppnås.

 • Definiera sektorn/yrkesområdet (med alla intressenters deltagande).
  • 6A.4.Sektorkarta
 • Utveckla ett gemensamt språk för att diskutera jobbinnehåll, profiler och VET-kvalifikationer.
  • 6A.5.Jobbprofilering
  • 6A.6.Jobbprofilering
 • Få en överblick av den information som behövs och som är tillgänglig (för att få en överblick av efterfrågan på arbetsmarknaden och utbudet av VET).
  • 6A.7.Arbetsmarknadsdata
  • 6A.8.Nationell överblick
 • Stöd samarbetet om den praktiska matchningen (av efterfrågan på arbetskraft och utbudet av VET på regional/lokal nivå).
  • 6A.9.Arbetsgivarundersökning

Utvärdering: Steg (3) Utforma mekanismer för utvärderingen av prestationer och resultat genom att samla in och bearbeta data för att kunna göra informerade bedömningar.

 • Utveckla och använd instrument för att mäta matchningen av utbud och efterfrågan (inklusive mätningen av arbetsgivares och utexaminerades tillfredställelse med både kvalitet och kvantitet).
  • 6A.10.Bedömningsresultat
 • Utveckla och använd instrument för att förutspå trender och utvecklingar (inom efterfrågan på arbetskraft och utbudet av VET).
 • Utveckla en struktur och verktyg för hur du kan dela data, analys och slutsatser (rörande matchningen/missmatchningen av utbud och efterfrågan i kvantitet och kvalitet) med alla intressenter.
  • 6A.11.Företagsbedömning
  • 6A.12.Företagsenkät
  • 6A.13.Studentenkät
  • 6A.14.Studentsjälvbedömning

Granska: Steg (4) Utveckla procedurer för att kunna uppfylla de förväntade resultaten och/eller nya mål.

 • Utveckla procedurer för att använda utvärderingarna för justering (av antal och kvalitet på studenterna).
 • Utveckla procedurer för att välja de intressenterna som ska involveras i bedömningen av kvaliteten och kvantiteten (av matchningen av efterfrågan på arbetskraft och utbudet på VET).
 • Utveckla procedurer för hur slutsatserna från granskningssteget kan användas i nästa planeringssteg (för en bättre matchning mellan efterfrågan på arbetskraft och utbudet av VET).