4. Bedömning av kvalitet

I ett efterfrågestyrt utbud av yrkesutbildning är det arbetsgivarna som definierar den önskade yrkeskvaliteten hos de utexaminerade. I QSE-visionen måste därför yrkesprofiler vara dominerande i utformningen av yrkesutbildningskvalifikationer och läroplaner - och samma yrkesprofiler måste användas som standard för att bedöma (nyutexaminerade) anställdas prestationer i praktiken, både av dem själva och av deras arbetsgivare.

På andra ställen i dessa riktlinjer kan du läsa om hur du skriver tydliga och detaljerade yrkesprofiler. I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda dem som ett mätinstrument för yrkeskompetens för att fastställa hur nöjda arbetsgivare (se de olika företagsundersökningarna) och deras (nyanställda) arbetstagare (se de olika undersökningarna av studerande/utexaminerade) är med den uppgiftsutförande som visas i praktiken, samt nivån på de olika yrkeskunskaper som förvärvats genom yrkesutbildning - och på så sätt bevisa yrkesutbildningens kvalitativa relevans för arbetskraften.

Utöver bedömningarna kan du klassificera utbildningsprogrammet med kompetensprofilen för att ta reda på vad lärarna anser om i vilken utsträckning programmet för yrkesutbildning täcker de nivåer av kunskap, färdigheter och kompetens som krävs (se undersökningar om tillhandahållare av yrkesutbildning).

Hur kan du se till att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen?

Vi kommer att göra detta genom att besvara följande frågor:

  • Hur kan man bedöma företagens tillfredsställelse med de yrkesutbildades resultat?
  • Hur bedömer man yrkesutbildningsanordnarnas förväntningar på resultaten av yrkesutbildningen?
  • Hur bedömer man studenternas tillfredsställelse med sina egna prestationer i praktiken?
  • Hur bearbetar och presenterar man uppgifterna?
  • Vilka är våra rekommendationer?