4.E Vilka är våra rekommendationer?

I det här avsnittet sammanfattar vi våra rekommendationer om hur du kan se till att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen.

Rekommendationerna bygger på följande frågor:

 • Hur kan man bedöma företagens tillfredsställelse med de yrkesutbildades resultat?
 • Hur bedömer man yrkesutbildningsanordnarnas förväntningar på resultaten av yrkesutbildningen?
 • Hur bedömer man studenternas tillfredsställelse med sina egna prestationer i praktiken?
 • Hur bearbetar och presenterar man uppgifterna?

Vi rekommenderar att du, tillsammans med andra intressenter:

 • Upprätta en kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen.
 • Välja ut och strukturera samråd och samarbete mellan intressenterna (i syfte att förbättra användningen av de förvärvade färdigheterna på arbetsplatsen).
 • Definiera sektorn/yrkesområdet (med deltagande av alla intressenter).
 • Utveckla ett gemensamt språk för att diskutera arbetets innehåll, profil och yrkesutbildningskvalifikationer.
 • Få en överblick över de uppgifter som behövs och finns tillgängliga (för att se till att de förvärvade kunskaperna används på arbetsplatsen).
 • Använd företagsundersökningen och bedömningar av uppgifter och förmåga tillsammans med företagets frågeformulär.
 • Använd studentundersökningar och självbedömningar tillsammans med studenternas frågeformulär.
 • använda undersökningarna och bedömningarna av tillhandahållare av yrkesutbildning och klassificeringen av yrkesutbildningsprogram tillsammans med frågeformuläret för leverantörer av yrkesutbildning
 • Stödja samarbete vid den praktiska matchningen (för att se till att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen).
 • Utveckla och använda instrument för att mäta hur utbud och efterfrågan stämmer överens (inklusive mätning av arbetsgivarnas och de utexaminerades tillfredsställelse med kvaliteten).
 • Utveckla och använda instrument för att förutsäga trender och utveckling (när det gäller efterfrågan på arbetskraft och utbudet av yrkesutbildning).
 • Utveckla en struktur och verktyg för att dela data, analyser och slutsatser (för att se till att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen) med alla intressenter.
 • Utarbeta förfaranden för att använda utvärderingarna för justering (av studenternas kvalitet).
 • Utarbeta förfaranden för att välja ut de intressenter som ska delta i kvalitetsgranskningen (för att se till att de förvärvade kunskaperna används på arbetsplatsen).
 • Utarbeta förfaranden för hur man använder slutsatserna från granskningsfasen till nästa planeringsfas (för att se till att de förvärvade färdigheterna används på arbetsplatsen).