De färdigheter och kompetenser som krävs på arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt, vilket innebär ett "ständigt rörligt mål" för tillhandahållare av yrkesutbildning. Både Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska kommissionen betonar utmaningen för tillhandahållare av yrkesutbildning att anpassa utformningen av yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov.
Med riktlinjer, verktyg och exempel för att specificera, mäta och förbättra relevansen hos yrkesutbildningsprogrammen
Genom att se till att "bevis" står i centrum för dialogen mellan företag och tillhandahållare av yrkesutbildning.
Image

QSE-VET fokuserar på hur man kan främja effektiv kommunikation och samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetsmarknaden,

QSE-VET stöds av indikatorerna 5 och 6 i EQAVET - den europeiska referensramen för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen -. Dessa indikatorer betonar resultaten av yrkesutbildningen i form av placeringsgraden för dem som slutför sin utbildning (indikator 5) och i vilken utsträckning både de och deras arbetsgivare är nöjda med de färdigheter och kompetenser som de har förvärvat (indikator 6).

QSE-VET ger dessa indikatorer liv, på ett sätt som erbjuder företag, studenter och yrkesutbildningsvärlden:

  • ett standardiserat tillvägagångssätt
  • en gemensam referensram
  • Ett gemensamt språk

På den här webbplatsen hittar du riktlinjer som hjälper dig att:

  1. Skapa en tydlig bild av jobb och karriärer som yrkesutbildningsprogrammen ska relatera till.
  2. Identifiera och specificera de väsentliga komponenterna i utvecklande arbeten på ett tydligt och mätbart sätt.
  3. Få grepp om den volym av personer som slutför yrkesutbildningen och som efterfrågas av arbetsmarknaden.
  4. Tillämpa arbetskraven som en teststen för (tillfredsställelse med) praktiska prestationer.
  5. Främja en samarbetskultur för att säkerställa ömsesidig förståelse och engagemang hos alla berörda aktörer.
  6. Säkerställa relevans genom att använda verktyg, tekniker och kvalitetscykler för att se till att deras röster integreras i hela planeringen och översynen av yrkesutbildningen.