4.C Bedömning av elevernas tillfredsställelse.

Den arbetsgivarundersökning som presenteras ovan visar hur man kan mäta arbetsgivarnas tillfredsställelse med förvärvade färdigheter och kompetenser. Det här avsnittet kommer att fokusera på hur man kan mäta studenternas tillfredsställelse.

Undersökning av studenter

För att mäta hur nöjda studenterna är med den yrkeskompetens de har förvärvat under sin yrkesutbildning behövs en referenspunkt. Du kan låta dem spegla sig själva i de yrkesprofiler som de har utbildats för. Det ger dem något att hålla fast vid och konfronterar dem med arbetsmarknadens krav på ett mycket tydligt och praktiskt sätt.

Att företag och studenter bedöms enligt samma standard ger dig en viss objektivitet och en bra jämförelse mellan de två.

Tillgängligheten och tillgången till studenternas kontaktuppgifter skiljer sig åt mellan olika länder. Vissa tillhandahållare av yrkesutbildning anordnar evenemang för tidigare studenter och håller kontakt med studenterna efter att de lämnat tillhandahållaren av yrkesutbildning, medan andra har svårare att få tillgång till studenterna efter att de har avslutat sin utbildning.

Alumni-evenemang och nyhetsbrev är ofta mycket motiverande för många studenter och många av dem kommer att tycka att det är motiverande att hålla kontakten med yrkesutbildningsanordnaren. Det är ofta de mest framgångsrika studenterna som behåller denna typ av kontakt, vilket kan påverka svaren från studentundersökningarna. Denna snedvridning kan vara synlig både i svarsfrekvensen och i svaren.

Vilka studenter/praktikanter/studerande ska involveras?

EQAVET:s ideal är att ställa frågor till dem som avslutar yrkesutbildningen ett år efter examen. Det viktigaste är alltså att fråga de studerande under deras sista utbildningsår, helst efter en omfattande praktik. Det är en stor fördel att kunna ha dem tillgängliga som en grupp; lätt att informera och fråga, kanske till och med med en liten gruppdiskussion efteråt. En annan fördel är att kunna diskutera och förklara frågor som rör tolkningen av uppgifter som ska utföras och (nivåer av) förmågor som ska besittas.

Elevernas självbedömningar

Bedömningsformulären för studenterna liknar dem för företagen, men begränsas till ett enda jobb.

Nästa exempel är hämtat från en undersökning av Italiens lokala bankpersonal. Det visar de fyra första uppgiftsfälten för en självbedömning av uppgifterna. 

Undersökning av studenter

Utvärdera dina arbetsuppgifter som filialchef

Fråga dig själv: "Har jag uppnått de avsedda resultaten inom den givna tiden?"
- = Nej, inte riktigt (ännu)
✔ = Ja, det gjorde jag (men inte mer eller snabbare)
+ = Ja och till och med lite bättre/snabbare

  Prestanda?

Förberedelse och planering av arbetet

Planera för att bevilja och förvalta lån på ett korrekt sätt inom det tilldelade området.

Ordna så att de ekonomiska, kommersiella och riskrelaterade målen uppnås, om den direkta förvaltaren av en portfölj.

Organisering av det egna arbetet

Se till att följa operativa, administrativa och kommersiella processer genom relevanta kontroller, auktorisering och validering.

Planering av den egna verksamheten

Kontrollera och mäta ditt eget arbete

Samråd och samordning

Informera om och samarbeta med kollegor

Att lyssna på och informera kunden

Deltagande i arbetsmöten

Ledning av (interna) möten

Produkt- och processkvalitet

Kontrollera och mäta andras arbete

Inspektion och kontroll av slutprodukter

Resultatet av det här exemplet visade på en stor samstämmighet i bedömningsresultaten för arbetsgivare och studenter. Detta gällde även för arbetsprofilernas förmågassida. Nästa exempel visar den första typen av förmågor, uppdelade i fyra grupper. 

Utvärdera dina yrkesmässiga färdigheter som filialchef

Nivåbeskrivningar

A: Grundläggande Arbetar under övervakning, hjälper andra, mestadels enkla och frekventa/bekanta aktiviteter, låg risk.

B: Avancerad Självständig, kan hantera de flesta frågor och lösa de flesta problem.

C: Expert Är specialist på området, kan hjälpa, leda, vägleda och undervisa andra.

Bedömningsskala
 -   = Jag var inte alltid säker på vad jag skulle göra eller hur jag skulle göra det
✔   = Jag kände mig bekväm och säker (standard)
 +  =  Jag kunde ha utmanats lite mer

  Krävs

  Bevisat?

Teknisk kompetens

Allmän teknisk kompetens

Kunskaper om resurser

C

Hantering av problemlån

B

Tekniker för att fastställa ekonomisk analys/kvantitativ profil

B

Tekniker för att bedöma risk/avkastning-avvägningen för kreditlinjer.

B

Tekniker för bedömning av den kvalitativa profilen

B

Affärsplan (för produkter/relaterade tjänster)

B

Allmän teknisk kompetens

Mikroekonomiska indikatorer

B

Expertis inom försäljning och marknadsföring

Kunskap om den lokala marknaden

C

Förvaltning av den kommersiella budgeten

C

Vanliga låneprodukter

B

Investeringsprodukter

B

Tekniker för kundvård

B

Kunskap om (nationella och europeiska) standarder och bestämmelser

Föreskrifter om investeringsverksamhet

B

CAI och lagstiftning mot ocker

B

Finansiella marknaders beståndsdelar

A

Arbetsgivarna kontrollerar först de nivåer som krävs enligt standarden och tilldelar sedan sina poäng till förmågorna, vilket bevisas i dagliga prestationer.

Formulär för studenternas självbedömning finns tillgängliga

Vänligen informera om filen "4.B.6. Självbedömning av bankpersonal och studenter"

Vänligen informera om filen "4.B.7. Självbedömning av kökspersonal och studerande"

Vänligen informera om filen "4.B.8. Självbedömning av elektrikerstudenter"

 

Frågeformulär för studenter

Frågeformuläret för studerande har ett liknande upplägg som det för företagen. Inledningen till enkäten och instruktionerna för självbedömningen är praktiskt taget desamma, men kontextfrågorna är inriktade på åsikter, intentioner och förväntningar. Nästa exempel på dessa frågor är hämtat från en undersökning om kökspersonal i Grekland. 

2. Studentkontext

Vilket program läser du? 

  • Köksassistent
  • Kock/Stationskock
  • Köksmästare

 

Hur gillar du de följande aspekterna? Från “inte alls” till “väldigt mycket”

programmet

skolan

 praktikplatsföretaget           

 arbetet I sig

-- / - / ✔  / + / ++

-- / - / ✔  / + / ++

-- / - / ✔  / + / ++

-- / - / ✔  / + / ++

 

Har du för avsikt att  

Arbeta inom yrket som du har utbildats till?    Ja / Nej …………………………………………………….

Fortsätta med avancerade program?      Ja / Nej  …………………………………………………….

 

Förväntar du dig att

 Hitta jobbet som du har utbildats för     Ja, snart / Ja / efter en viss tid / antagligen inte 

 Tjäna en bra lön        Ja / efter en viss tid / antagligen inte 

Det är viktigt att enkäten är så kompakt och lätt att fylla i som möjligt. Det är inte bara bra för att få bättre svar, utan också lättare att bearbeta.

Frågeformulär för studenter finns tillgängliga

Vänligeninformera om filen "4.B.9. Frågeformulär för elektriker för studenter"

Vänligen informera om filen "4.B.10. Frågeformulär för kökspersonal och studenter"