3.C Att matcha efterfrågan och utbud i kvantitet

Det här avsnittet kommer att fokusera på hur efterfrågan och utbudet i kvantitet motsvarar varandra inom WET.

I det här avsnittet besvaras följande frågor:

 • Hur använder man siffrorna för lediga platser?

 • Hur kan man förutsäga framtiden med begränsade uppgifter?

 • Hur hittar man drivrutiner för utvecklingen?

Matchningen mellan utbud och efterfrågan kan vara mer eller mindre perfekt, men kräver i alla fall en nära kommunikation, samarbete och samverkan mellan de olika intressenterna både på utbuds- och efterfrågesidan.

Hur använder man siffrorna för lediga platser?

När det gäller att matcha efterfrågan och utbud i kvantitet är den nationella rapporten om hotell- och restaurangbranschen i Storbritannien ett exempel på god praxis (se nedan).

God praxis: Besöksnäringssektorn i Storbritannien

 • Totalt 73,000 lediga platser rapporterades genom sektorn; en fjärdedel av dessa (18,243) är svåra att tillsätta och ytterligare 15 % (11,178) är lediga platser på grund av kunskapsbrist.

 • Gällande rekryteringsproblem har 32,700 organisationer (15 % av alla sektorsorganisationer) lediga platser; 5 % rapporterar att det är svårt att tillsätta platser, och 3 % rapporterar att det finns lediga platser på grund av kompetensbrist.[1]

Källa: WP4 – Nationell rapport – Storbritannien – 2020

Antalet lediga platser är en god indikator för en (miss)matchning mellan utbud och efterfrågan i en sektor och påvisar förhoppningsvis betydelsen av att vara medveten om det uppskattade antalet lediga platser i din sektor.

De nationella rapporterna, intervjuerna och vår forskning visade att de följande frågorna lyftes i samband med fastställandet av matchningen i kvantitet:

 • På vilken nivå söker vi efter en matchning? Sektoriell, lokal, regional, nationell eller internationell?
 • Vilka ska involveras i matchningen av efterfrågan och utbud?
 • Vad är utbildning till för? För att tjäna arbetsmarknadens behov eller för att tjäna studenternas intressen? Eller VET-leverantörernas? Eller?

Dessa frågor kan inspirera dig att söka efter svaren tillsammans med andra intressenter.

Hur kan man förutsäga framtiden med begränsade uppgifter?

Den nationella rapporten från Sverige beskriver några viktiga trender som kommer att ha inverkan på utbildningslandskapet, som exemplet på god praxis visar.

God praxis: Den svenska elektrikersektorn

Slutsats

Utan statistiken för att bevisa det, finns det inget rimligt tvivel om relevansen av det här VET-programmet för den här delen av arbetsmarknaden. Det är mer än uppenbart!

Att komma tillrätta med underskottet av studenter och utexaminerade innebär att behålla fler studenter inom sektorn (exempelvis genom att vara mån om att motverka avhopp), men också genom att rekrytera fler studenter (exempelvis genom att fokusera på nya målgrupper såsom flickor/kvinnor, nyanlända och sidoaktörer). Det kommer dock att behövas en väldigt bra marknadsförare för att faktiskt överbrygga den rådande kvantitativa klyftan mellan efterfrågan och utbud!

Källa: WP4 Nationell rapport – Sverige 2020 

Det kommer ofta vara fallet att du kanske inte har tillgång till den detaljerade informationen, men du är åtminstone medveten om de främsta problemen. Det här exemplet på god praxis från Sverige kan inspirera dig att hitta ett sätt att hantera situationen, när du har den övergripande bilden och slutsatserna men fortfarande saknar många av detaljerna.

De nationella rapporterna, intervjuerna och vår forskning visade at de följande frågorna lyftes i samband med implementeringen av matchningen i kvantitet:

 • Hur kan man matcha efterfrågan och utbud?
 • När ska man matcha efterfrågan och utbud?
 • Hur och varför är kvantiteten av studenter reglerad? Ministeriella antagningsfrågor, antalet studentplatser, anställnings- och arbetslöshetsförväntningar, leverantörsregleringar, sektoriella regleringar
 • Hur försäkrar du kvantiteterna av efterfrågan på arbetskraft?
 • Hur försäkrar du kvantiteterna av VET-utbud?
 • Hur försäkrar du matchningen av efterfrågan och utbud?
 • Hur säkrar du att ha tillräcklig statistisk information för att matcha efterfrågan på arbetskraft med utbudet av VET?

Dessa frågor kan inspirera dig att söka efter svaren tillsammans med andra intressenter.

Väldigt få av de nationella rapporterna ger en överblick över tidigare utbud av och efterfrågan på studenter och över uppskattningar för framtiden. Den nationella rapporten från den italienska finans- och banksektorn är ett exempel på god praxis i det här avseendet (se nedan).

God praxis: Den italienska finans- och banksektorn

SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR –

Halvtidsomberörjande av yrkesmässiga behov (2019-2023)

Utexaminerade (blå), utexaminerade som inträder på arbetsmarknaden (ljusblå) och behov (grön)

The Italian Finance and Bank sector

Totala mängden skolutexaminerade (blå), skolutexaminerade som inträder på arbetsmarknaden (ljusgrön) och förväntade behov (grön)

Total of school graduates (blue), school graduates accessing the labour market (light blue) and expected needs (green).

Den förväntade efterfrågan i den italienska finans- och banksektorn verkar vara mindre än det förväntade utbudet av utexaminerade, vilket kommer leda till en potentiell missmatchning i sektorn.

Hur hittar man drivrutiner för utvecklingen?

Ett annat exempel: den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien beskriver pådrivarna bakom kulinariska karriärer och hur man kan arbeta med detta.


Den här väldigt ärliga redogörelsen för varför studenter hamnar i en karriär i särskild sektor kan inspirera dig att söka efter pådrivarna i din sektor.

God praxis: Besöksnäringssektorn i Storbritannien

Rapporten “Köksbegåvning” (”Kitchen talent”) belyser det faktum att i synnerhet unga människor alltför ofta hamnar i kulinariska karriärer på grund av brist på “bättre” möjligheter. För att ta itu med kompetensbrister och för att odla lokal talang, måste London inspirera fler barn och unga människor att vilja arbeta som kockar, men staden behöver också förbättra sitt utbud av kulinariska yrkesutbildningar. Men, som framkommer i rapporten, är landskapet av kompetensförsörjning komplext och ovisst; ansvar delas mellan regeringen, som beslutar om riktlinjer och finansiering; tillsynsmyndigheter som försäkrar kvaliteten på utbudet; och de många leverantörerna av kurser och utbildning.

Källa: WP4 Den nationella rapporten – Storbritannien 2020

God praxis: Besöksnäringssektorn i Storbritannien

Enligt rapporten ”Att stödja framtiden för besöksnäringen” (”Backing the Future for Hospitality”) är en tredjedel av besöksnäringssektorns arbetsstyrka under 25 år, jämfört med 12 % i ekonomin som helhet, därav vårt fokus på ungdomars anställningsbarhet inom sektorn. Den brittiska besöksnäringsorganisation har, de senaste tre åren, genomfört en landsomfattande kampanj – ”Det stora besöksnäringssamtalet” – som förenar den unga/de unga arbetslösa med företag.

The Skills Funding Agency/European Social Fund-projektet ”Zooma ut” (”Pan out”), där arbetsgivare och skolor samarbetade för att förändra hur unga människor, lärare och föräldrar ser på jobb- och karriärmöjligheter i besöksnärings- och restaurangsektorn.

Slutligen utgås det i stor omfattning från kampanjerna och resurserna som är producerade av UKH (UK Hospitality), vilket erkänns som en kraftfull röst som representerar den breda gästfrihetssektorn, tillsammans med rapporten ”Köksbegåvningen: Att skola och omskola framtidens kockar” (”Kitchen Talent: Training and Retraining The Chefs of the Future”), av författarna Nicolas Bosetti och Mario Washington-Ihieme (publicerad av the Centre for London i april 2019), vilket beror på att de i kombination tillhandahåller de mest samtida insikterna om sektorns utbildningsbehov. Båda använder en kombination av forskningsmetoder som är komplementära med QSE-VET-metoden, till exempel:

 • Uppgifter om Londons kockar eftersöktes från kontoret för nationell statistik och från jobbsökningswebbsidor;
 • Besöksnäringsenkätundersökningen CODE och en granskning av befintlig litteratur, tillsammans med ny statistik tillhandahållen av Utbildningsdepartementet.
 • 30 intervjuer med Londonkockar och andra branschexperter, däribland restauranghögskolor.

Rapporten ”Köksbegåvningen” och att bli utgiven av the Centre for London (Tkink Tank), stöddes av exempelvis The Savoy Educational Trust, och expertråd och rådgivning stöddes av en etablerad rådsgrupp.

Källa: WP4 Den nationella rapporten – Storbritannien 2020

I det här sammanhanget visar den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien flertalet analyser och rapporter om utmaningen med att matcha utbudet och efterfrågan i besöksnäringssektorn.

Den här analysen och de här rekommendationerna är väldigt användbara i de granskande faserna i EQAVETs kvalitetscykel, och kan inspirera dig både gällande datainsamling och att fatta beslut för hur du kan lösa problemen som du ställs inför.

De nationella rapporterna, intervjuerna och vår forskning visade att de följande frågorna lyftes i samband med granskningen av matchningen i kvantitet och i samband med användningen av statistik för ny planering:

 • Hur kan flexibilitet i kvantitet bli inbyggt i utbildningsutbud?
 • Hur hanterar du otillräcklig data?
 • Hur kan man arbeta med missmatchning?

Dessa frågor kan inspirera dig att söka efter svaren tillsammans med de andra intressenterna.

Det är svårt att hitta svaren på hur man ska matcha efterfrågan och utbud i kvantitet. Vi hoppas att de olika goda metoder som presenteras ovan ska vara till hjälp. Vi planerar att arbeta ännu mer med utmaningarna i samband med att matcha efterfrågan och utbud och kommer att fokusera på hur man.