Arbetspaket

AP1. Grundande av projektet och kick-off-möte

Syftet med det här arbetspaketet är att säkerställa att projektet har en omfattande och officiell ekonomi och administrativ manual, en förenlig och granskad arbetsplan samt tydliga och entydiga förväntningar på parterna med hjälp av standarder och milstolpar.

Kick off-mötet kommer att äga rum där projektets handlingsplan (inklusive alla tidslinjer, milstolpar, deadlines, resultat, viktiga målgrupper, sammanfattande strategier och viktiga rapportpunkter) kommer att revideras och ställas om.

AP2. Projektledning

Det här arbetspaketet kommer att säkerställa en korrekt och effektiv projektledning, smidig implementering och lyckat uppnående av förväntade resultat. Huvudansvarig för det här arbetspaketet är Folkuniversitetet, QSE-VETs koordinator.

AP3. Medvetandegörande om evidensbaserad VET

AP3 syftar till att förbereda de involverade intressenterna för följande arbetspaket, nämligen studera (AP4) och test av utarbetade riktlinjer (AP6).

Medvetandegörande om den ‘evidensbaserade’ frågan kommer att äga rum med hjälp av konsultation och engagemang (intervjuer och workshoppar med vägledande material).

Det vägledande materialet syftar till att dra uppmärksamhet både till områden där belägg är väletablerade och till områden där det saknas tydliga belägg. Fem genomgående policystrategier kommer att beskrivas:

 • Institutens ramverk för positiva övergångsresultat
 • Kvalitetsyrkesvägledning för lyckad övergång
 • Inkluderande av arbetsgivarna i processen av att forma och tillhandahålla VET
 • Metoder och undervisningssätt för yrkesutbildningsämnen och utbildning av yrkesutbildningslärare
 • Regeringens uppmärksamhet för stöd som riktar in sig på missgynnade grupper och ekonomiska incitament för arbetsgivare

AP4. Studieluckor i policy och implementering av evidensbaserad VET i Europeiska Unionen

Den djupgående komparativa studien och luckanalysen kommer att fokusera på vilka aspekter för evidensbaserad VET som existerar och vilka aspekter som saknas. Studien kommer att lägga särskild uppmärksamhet på hur policy och implementering reflekterar indikatorerna 5 och 6 för EQAVET. Studien kommer att fokusera på:

 • Kartläggning för yrkeskompetens med arbetsgivare
 • Tillgängliga metoder för inkludering av arbetsgivare, karta för yrkeskompetens i VET-läroplanen, tillgängliga metoder som används av VET-tillhandahållare för att mäta de studerandes färdigheter/kompetenser
 • Nyckelkompetenser som arbetsmarknaden kräver
 • Den typ av pedagogiskt tillvägagångssätt som VET-tillhandahållare använder sig av rörande kärn- och nyckelkompetenser, det slutgiltiga tillgängliga systemet som VET-tillhandahållare använder sig av för att övervaka de studerande efter avslut
 • Tillgängliga metoder för att mäta relevansen för placering efter slutförande

AP5. Utkast till riktlinjer och metodredogörelser

AP5 kommer att ta upp följande frågor:

 • Beskrivning av evidensbaserad VET och indikatorer
 • Det befintliga institutionella och policyramverket för VET-utbildning
 • Att röra sig framåt mot evidensbaserad VET med hänsyn till policyåtgärder på europeisk/nationell nivå och på tillhandahållarnivå
 • Olika metoder och vägar för att implementera evidensbaserad VET
 • Implementering och mätning av kvalitetsindikatorer för evidensbaserad kvalitetssäkring med fokus på indikator 5 och 6 i EQAVET
 • Bästa praxis från Europa och internationellt
Riktlinjerna för evidensbaserad VET syftar till:
 1. Att känna igen och bygga på både nya och existerande interna arrangemang för att röra sig mot evidensbaserad VET
 2. Att sätta tydliga roller och ansvarsområden för olika intressenter i VET-systemet
 3. Att identifiera vilken information och data som ska samlas in och användas baserat på evidensbaserad VET
 4. Att definiera och implementera en kommunikationsstrategi för att implementera evidensbaserad VET för policyskapare och tillhandahållare
 5. Att tillhandahålla operativa indikatorer och säkerställa att kvalitetssäkringen täcker alla aspekter för evidensbaserad VET med fokus på indikator 5 och 6 i EQAVET
 6. Att säkerställa att VET är grundat på ett starkt engagemang från externa och interna partners och relevanta intressenter

AP6. Test och slutförande av riktlinjer

Utkasten till riktlinjerna kommer att testas enligt följande:

 1. Test av tillhandahållare: Ett stickprov av tillhandahållare som är utbildade i evidensbaserad VET kommer att testa riktlinjer med hänsyn till utvalda VET-program. De förväntade resultaten av dessa test är att mäta relevansen för riktlinjerna och de utmaningar som tillhandahållarna möter när de rör sig framåt mot evidensbaserad VET.
 2. Granskning av arbetsgivarorganisationen: Syftet är att få arbetsgivarens åsikt med avseende att arrangera VET-programmen i linje med arbetsgivarnas krav
 3. Granskning av VET-myndigheter: Varje partner kommer att anordna workshoppar med VET-myndigheter för att presentera riktlinjer och utbilda den personal som inte var med i tidigare projektaktiviteter. Det förväntade resultatet är att utforska lagstiftande och regulativa utmaningar när man rör sig framåt mot evidensbaserad VET
 4. Granskning av EQAVETs nationella referenspunkter (NRP): Varje partner kommer att presentera riktlinjerna för NRP. Det förväntade resultatet är att få feedback rörande processen för inkludering av EQAVET i NQAVET och hur riktlinjerna stöttar den processen
 5. Granskning av EQAVETs expertgrupp: Eftersom riktlinjerna för evidensbaserad utbildning även fokuserar på indikator 5 och 6 i EQAVET kan en granskning av en expertgrupp ge värdefull feedback för utarbetade operativa indikatorer och mätmetoder.

AP7. Kvalitetssäkring

Syftet med det här arbetspaketet är att säkerställa kvalitet och främja utmärkthet i alla aktiviteter i partnerskapet under projektets varaktighet. Eftersom QSE-VET är ett projekt som baseras på principer för bästa praxis och självbemyndigande inom kvalitetssäkring i användningen av EQAVET, kommer dessa principer och värderingar att informera om strategin för kvalitetssäkring i projektet. Syftet med arbetspaket 7 är att:

 • Granska att inte bara målgrupp, mål och resultat uppfyllts, utan även att granska huruvida de har uppfyllts kvalitativt sett;
 • Tillåta att resultaten förbättras baserat på diskussion, granskning och professionella bedömningar som gjorts om värderingar och kvalitet på projektresultaten;
 • Tillhandahålla en upprepande möjlighet för feedback och reflektion, vilket ger en cykel av kontinuerlig förbättring under projektets varaktighet;
 • Säkerställa att alla intressenters input införlivas i granskningsprocessen;
 • Upprätthålla resultatens synlighet i fasen för valorisering och spridning, som bidrar till dess multipliceringseffekt;
 • Uppmuntra partnerskapets hållbarhet och möjligheten att generera multipliceringseffekter och betydliga effekter.

AP8. Utvärdering och effektbedömning

Arbetspaket 8 kommer att omfatta en självständig, objektiv bedömning av QSE-projektets effekt. Det kommer att bestå av en syntes av parternas åsikter i relation till projektresultatens effekt, tillsammans med en rad kritiska observationer och reflektioner från den externa utvärderaren. Det kommer att ge en självständig, extern möjlighet till att reflektera över projekteffekten som helhet och se tillbaka på dess arbete, resultat, lärdomar och uppnåenden.

AP9. Spridning och exploatering

Syftet med det här arbetspaketet är att bredda projektets kunskap, dess resultat och aktiviteter till viktiga intressenter i Europa, inklusive VET-ledningar, lärarpersonal, policyskapare och praktiker, samt att arbetspaketen för implementering åtföljs av specifika exploateringsaktiviteter. Arbetspaketets mål är följande:

 • Att kontinuerligt säkerställa kommunikation om projektets aktiviteter
 • Att säkerställa spridning av projektets resultat och fynd
 • Att effektivt engagera de direkta förmånstagarna av pilotåtgärderna och stimulera dem att interagera för lämplig mätning och utvärdering av upplevelsen
 • Att garantera synligheten för Europeiska unionens samfinansiering
 • Att marknadsföra programmet och väcka medvetenhet om det
 • Att producera kommunikationsmaterial för marknadsförings- och rekryteringsevenemang