4.D Hur bearbetar och presenterar man uppgifterna?

 

Uppgifter får ett värde först när de kan och används för beslutsfattande. Detta kräver färdigheter i hur man bearbetar data och framför allt färdigheter i hur man presenterar data.

Uppgifternas validitet och tillförlitlighet är viktiga frågor som måste beaktas i databearbetningsfasen och omfattar nyckelfrågor som:

  • Täckte de insamlade uppgifterna den fråga och det ämne som vi ville ta upp?
  • Skulle andra som använder samma metoder komma fram till samma slutsatser?
  • Kan vi lita på de slutsatser vi hittar?

Presentationen av uppgifterna är ofta det viktigaste verktyget för att få siffrorna att leva och bli begripliga. De flesta människor drar sina slutsatser utifrån visualiseringen av uppgifterna. Det är viktigt att välja sätt att presentera data på ett sätt som presenterar slutsatserna, så att människor ser slutsatserna tydligt. Excel erbjuder ett antal alternativ av vilka vi har sett särskilt bra feedback på användningen av spindelgram.

I det här avsnittet presenteras några av våra resultat när det gäller hur vi behandlar och presenterar data.

Behandling och presentation av uppgifter

Behandling och presentation av data är delvis ett tekniskt arbete som kräver lite erfarenhet av Excel. Dessutom är det viktigt att ha en god uppfattning om vilken typ av information som de samarbetande intressenterna behöver för att få en tydlig bild av de frågor som står på spel för diskussion och beslutsfattande.

Behandling och presentation av data måste möjliggöra en bra diskussion med de berörda aktörerna. Det är inte upp till datainsamlarna att göra valen åt dem. Detta innebär översikt och detaljer, text och bilder.

Företagens korrigeringar av yrkesprofiler

Arbetsprofilerna används som mätinstrument men är också föremål för utvärdering och justering. Arbetet utvecklas på grund av en rad olika trender och utvecklingar. Vissa företag anpassar sig tidigt, andra är långsamma följare och de flesta ligger någonstans mittemellan. Förändringar måste antas av den sista gruppen för att bli en anledning till anpassning.

Det är (huvudsakligen) upp till företagets/sektorns företrädare att besluta om ändringar eller inte. Detta kräver en viss versionskontroll och administration av ändringar som görs med tiden. Om ändringar görs måste de delas på ett korrekt sätt med alla berörda intressenter och offentliggöras på ett lämpligt sätt. Det är upp till samarbetsparterna inom yrkesutbildning och arbetslivet att besluta om ändringarnas konsekvenser för de berörda kvalifikationerna och slutdokumenten, och det är upp till motsvarande leverantörer av yrkesutbildning att anpassa läroplanerna och läromedel till dem.

Många förändringar i arbetet kommer att vara för små för att påverka kvalifikationerna eller läroplanen, men de kan vara tillräckligt stora och konkreta för att tas upp i lektioner, övningar och läromedel. Därför är det bra att företagen deltar i översynen av dem utan att vänta på att kvalifikationerna (som är en långsam process) ska justeras.

Behandling av uppgifter om bedömning av uppgifter

Bedömningsformulären är utformade för att användas optimalt av respondenterna, vilket inte nödvändigtvis leder till uppgifter som är lätta att bearbeta eller presentera. Detta innebär att symboler måste omvandlas till numeriska värden som kan presenteras i stapeldiagram eller radardiagram:

Formulärens ✔-symbol kan ersättas med en 7 (av 10) och för visuell kännedom markeras med ljusgrön färg.

Symbolen "-" kan ersättas med en 5 och markeras med rött.

"+" kan ersättas med en 9 och markeras i mörkgrönt.

Färgerna hjälper dig att tolka resultaten.

Resultaten av fem företags bedömning av en uppgift kan sammanställas i en tabell. Detta gör det möjligt att beräkna medelvärden för uppgifter och sammanställa dem till kluster. Resultaten kommer då att se ut så här:

 

Uppgiftsbedömning Elektriker (företag)

standard

1

2

3

4

5

Genomsnittlig

Skillnad

Kluster
genomsnittligt

Förberedelse och planering av arbetet

Planering, sammansättning och genomförande

7

7

7

5

7

7

6,6

-0,4

6,7

Planeringsmaterial och verktyg

7

7

7

7

7

5

6,6

-0,4

Beställning/köp av material

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Signalera och registrera mer eller mindre arbete

7

7

5

7

7

7

6,6

-0,4

Organisering av det egna arbetet

Läsa och tolka arbetsinstruktioner och arbetsuppgifter.

7

7

7

5

7

5

6,2

-0,8

6,6

Läsning av (tekniska) ritningar

7

7

7

9

7

7

7,4

0,4

Planering av den egna verksamheten

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Kontrollera och mäta ditt eget arbete

7

7

5

7

7

7

6,6

-0,4

Ta hand om egna verktyg, skyddsutrustning, företagskläder och företagsbil.

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Rensa upp och städa på arbetsplatsen

7

7

5

7

7

7

6,6

-0,4

Registrera ditt eget arbete och din tidsredovisning.

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Lager och lagerhantering

Beställning i lager eller arbetsplanering

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

7,0

Mottagande och lagring av varor

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Kontroll av mottagna varor

 

 

 

 

7

 

   

Behandling av förpackningar, restmaterial eller returprodukter/material.

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

Förvaltning av lagret

7

7

7

7

7

7

7,0

0,0

 

När resultaten från de olika typerna av respondenter finns tillgängliga i ett sådant Excel-ark kan de enkelt kopieras och kombineras för att presenteras på andra attraktiva och informativa sätt:
till exempel en radardiagram för de aggregerade resultaten i uppgiftsfälten eller ett stapeldiagram med genomsnittlig poängsumma per uppgift.

 

 

 

 

 

Behandling av uppgifter om bedömning av förmåga

Behandlingen av förmågebedömningarna är lite mer komplicerad. Bokstäverna (A,B,C) som anger de nivåer som krävs samt "-" och "+" måste ersättas med numeriska värden enligt tabellen.

Standarder

Poäng

original

numeriskt

-

+

A

25

25

15

30

B

50

50

35

60

C

80

80

65

90

Ett färgschema för avvikande värden gör det lättare att se mönstren i poängsättningen. Resultatet kommer att se ut som i exemplet nedan, som visar fem företags poängsättning av förmågor för nyutexaminerade elektriker, medelvärdena per förmåga och de aggregerade medelvärdena per kluster. 

Bedömning av förmågan Elektriker (företag)

Ref.

Ny
Ref.

1

2

3

4

5

av. Poäng

av. Ref

genomsnittlig poäng

skillnad

Tekniska kunskap och färdigheter

Allmän teknisk kompetens

Kunskap om material och resurser

C

80

80

80

80

80

65

78

72,5

65,00

-7,50

Mätverktyg och mätteknik

B

50

50

35

50

50

65

50

Rumslig medvetenhet och insikt

C

80

80

80

80

80

65

78

Ritning av läsning

C

80

80

80

80

80

65

78

Expertis inom elektroteknik

Elektriska installationer i bostäder och bostadsområden

C

80

80

80

90

80

65

79

60

57,50

-2,50

Mät- och reglerteknik

C

80

80

65

80

80

80

78

Konsumentelektronik

C

80

80

80

65

80

80

78

Säkerhetsinstallationer

B

50

50

50

50

50

50

50

Hemautomatisering

B

50

50

50

50

50

50

50

Ljus och belysningsteknik

B

50

50

50

35

50

50

48

IKT och telematik

B

50

50

50

50

50

50

50

Glasfiberteknik

B

50

50

50

35

50

50

48

Installationer för företag

C

80

80

80

80

80

65

78

Industriell automatisering

B

50

50

50

50

50

50

50

Installationer för nödkraft

B

50

50

50

50

50

50

50

Elektroteknisk inspektionsteknik

B

50

50

50

50

50

50

50

Kunskap om (inter)nationella standarder och bestämmelser

Säkerhetsstandarder/föreskrifter för lågspänningsinstallationer

B

50

50

50

50

50

35

48

50

35,00

-15,00

Standardsymboler för mät- och reglerteknik

B

50

50

50

50

50

35

48

Standarder och föreskrifter för driftsledning av elektriska lågspänningsanläggningar

B

50

50

50

35

50

35

45

Standarder och föreskrifter för lågspänningsställverk och distributionsutrustning

B

50

50

30

50

50

35

44

 

Efter att ha kombinerat de genomsnittliga poängen för de olika typerna av respondenter kan de presenteras i diagram som radardiagrammet för kluster av förmågor och stapeldiagrammet för enskilda förmågor.

 

 

 

Behandling av uppgifter om klassificering av yrkesutbildning

Behandlingen av klassificeringsresultat för berörda yrkesutbildningsprogram och leverantörer är jämförbar med förmågebedömningar för att skapa ett liknande resultat för presentation.

Svar på frågeformulär och intervjuer

Elevernas svar är värda att bearbeta i Excel. De flera valmöjligheterna kan lätt översättas till numeriska skalor från 5-1, 4-1 och 3 -1 eller till y/n. En färgskala visar variationen i poängen.

Frågeformulär för studenter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uppskattning av…

Program

4

5

5

3

4

5

5

4

5

4

Skola

4

4

5

3

3

4

4

4

4

4

Företag som erbjuder praktikplatser

4

5

5

3

3

4

5

4

4

4

Själva arbetet

4

5

5

4

3

4

5

4

5

4

Avsikt att…

Arbete efter yrkesutbildningen

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

Avancerad utbildning efter iVET-programmet

n

n

y

n

n

n

n

?

n

y

Förväntar sig att…

Hitta arbete

4

4

4

4

4

2

3

4

3

3

Tjäna en bra lön

2

2

2

3

2

2

3

3

3

2

Svaren på frågeformulären och ytterligare information från intervjuerna registreras bäst per intervjuperson, men bearbetas och presenteras "tematiskt".

I den nationella rapporten om elektrikerbranschen i Sverige diskuteras utmaningarna med att få en perfekt matchning, och vikten av elevernas inställning till arbete nämns, vilket presenteras nedan.

God praxis: Den svenska elektrikersektorn

Det råder inga tvivel om relevans av El+E programmet men det är – naturligtvis – ingen perfekt matchning. Alla företag säger att den praktiska utbildningen i skolan aldrig är tillräcklig men de anser också att rätt attityd är ännu viktigare: om mentaliteten inte överensstämmer med arbetet finns det ingen mening med att jobba på kunskaper och färdigheter.

Källa: WP4 Nationell rapport - Sverige 2020