1.C Statistik i sektorkartan

Indikator 5 av EQAVET är placeringsgraden i VET-program. Det handlar om destinationen och anställningen av utexaminerade VET-studenter: den kvantitativa matchningen av efterfrågan på arbetskraft och utbudet av VET, framför allt:

 1.  Andelen personer som har fullföljt VET-program och som är placerade antingen på arbetsmarknaden, i vidare utbildning (inklusive universitet) eller annat mål inom 12-36 månader efter programmets slut;
 2. Den procentuella andelen personer som har fullföljt VET-program och som är anställa ett år efter utbildningens slut.

Lämplig, giltig, tillförlitlig och jämförbar statistik är nödvändig för att informera om utformningen av riktlinjer, implementering och bedömning, arbetsmarknadsforskning, målsättning och övervakning.

Därför är det användbart att samla in och visualisera både arbetsmarknadsstatistik och VET-statistik på sektorkartan, med användning av en liknande struktur för att presentera siffrorna och procentsatserna för gällande arbetskraft och VET.  

Sådan arbetskraftsstatistik och VET-statistik härleds från olika typer av källor, däribland:

 • konsultationer via direktkontakt med sektorrepresentanter
 • konsultation av befintliga onlinedatabaser
 • Folkräkning
 • Hushållsenkäter
 • Etableringsenkäter
 • osv.

Den producerade statistikens kvalitet och betydelse beror på de använda källornas karakteristika, styrkor och begränsningar.  

ARBETSMARKNADSSTATISTIK

Arbetskraftsstatistik, som en samling officiell statistik, omfattar en bredd av ämnen och är kopplad till arbete, produktiva verksamheter, arbetare, arbetsmarknadens karakteristika och dess operativa metoder. Statistiken är oerhört värdefull för att förstå arbetsmarknader, framför allt för att identifiera problem och avvikelser på arbetsmarknaden, informera om utformningen av riktlinjer, möjliggöra bedömningar av riktlinjer och tillåta makroekonomisk övervakning. Samtidigt är arbetsmarknadsperspektivet bland de allra viktigaste kriterierna för karriärval; faktum är att det placeras på tredje plats (efter intresse och begåvning) 

OPERATIVA INSTRUKTIONER

STEG 1 Sök efter och samla in kvantitativ data på nationell/regional nivå. På den här nivån kan det vara svårt att erhålla precis data.

 

I tabellen nedan anges typen av data som behövs. Ju mer korrekta sifforna är, desto enklare är det att sammanställa värden såsom exempelvis möjligt underskott eller överskott.  

För varje ”yrkesnivå” hänvisar data att samla in till:  

 • antalet arbetare
 • den procentuella andelen certifierade anställda: arbetare som har erhållit examen för det relevanta VET-programmet (om procentsatsen är låg kan det vara intressant att ta reda på vilka de överensstämmande rekryteringskanalerna är)
 • Antalet praktiktjänstgöringar, för att avgöra om de är tillräckliga
 • Antalet lediga platser
 • Den procentuella andelen lediga platser som är svåra att tillsätta: platser som har varit otillsatta i mer än 6 månader
EQF nivå Yrke #
Arbetare
%
Certifierade
#
Praktikplatser

#
Lediga platser
Svåra
att tillsätta
-   ? ? % ? % ? %
-   ? ? % ? % ? %
-   ? ? % ? % ? %

 

Exempel 1 Elektriker i Sverige

Yrke #
Yrke
#
Arbetare
%
Certifierade
#
Praktikplatser
#Lediga platser Svåra att tillsätta*
4 Överordnad/senior elektriker 5.000 ? % ? % 450 80%
3 Elektriker 20.000 ? % ? % 1.500 60%
2 Assisterande elektriker 20.000 ? % ? % 1.432 60%

 

Konkreta exempel från QSE-VET-projektet presenteras nedan, med hänvisning till den italienska finans- och banksektorn:

 

Exempel 2 Italiensk finans- och bankpersonal

Antalet anställda i de berörda jobben anges i nästa tabell.

EQF Yrke #
Arbetare
%
Certifierade
#
Praktikplatser
#
Lediga platser
Svåra
att tillsätta*
5 Filialsamordnare 997 100 % ? % 0 0%
4 Filialchef 24.932 100 % ? % 0 0%
3 Vice filialchef 17.452 100 % ? % 0 0%

Förhållandet mellan den motsvarande VET-utbildningen och yrket är annorlunda än i andra länder (exempel) eftersom att det innefattar praktiktjänstgöring utöver en variation av tidigare finansiell eller kommersiell gymnasieutbildning. 

Det finns inga övergripande siffror tillgängliga på anställda som började som nya i dessa tre roller och som för närvarande följer de obligatoriska interna programmen. 

Matchningen mellan utbud och efterfrågan mellan dessa program är automatiskt 100 %, vilket beror på att alla som börjar i dessa roller måste följa dessa program och att utbildningskapaciteten är anpassad efter efterfrågan

iVET-STATISTIK

Statistisk data över tid visar trender och ger kvalitativ och kvantitativ information om europeiskt införande av riktlinjer och analys och övervakning av yrkesutbildning (VET). 

OPERATIVA INSTRUKTIONER

Såhär långt har utbildningsprogram klassificerats och jämförts med jobbprofiler (I.B)

STEG 1 Sök efter och samla in kvantitativ data gällande matchningen av iVET-program och de berörda jobben.

För varje iVET-program är statistik som krävs:

 • Varaktighet (år) för dessa iVET program
 • Antalet inskrivna studenter
 • Antalet studenter som lämnar skolan i förtid och antalet utexaminerade per år
 • Genomflöde: den procentuella andelen studenter som inte inträder på arbetsmarknaden utan som har bestämt sig för att fortsätta sin inlärning

För att kunna jämföra siffror på arbetskraft med de på iVET är det lämpligt att presentera dem på ett likande sätt som för statistiken som samlades in för arbetsmarknadssyften. 

Följande tabell visar typen av statistik som krävs: 

EQF nivå iVET-program Varaktighet #
Studenter
#
Utexaminerade
Genomflöde
-         %
-         %
-         %

 

Insamlad data ger information gällande:

 • De matchande iVET-programmen för de berörda jobben
 • Varaktigheten för dessa program
 • Antalet studenter, personer som lämnar skolan i förtid/utexaminerade per år
 • Antalet studenter som (inte) kommer att vara tillgängliga för arbete (för att de fortsätter sin utbildning på en högre nivå)

Se avsnitt “III. Hur man kan fastställa (miss)matchningen i KVANTITET”

Här (nedan) finns det exempel på tabeller ifyllda med statistisk data som är tillhandahållna av partners i QSE-VET-projektet i de olika områdena som har undersökts.

 

Exempel 1 Holländsk VET för elektroteknik

 

EQF-nivå iVET-program Varaktighet #
Studenter
#
Utexaminerade
Genomflöde*
4 Tekniker elinstallationer (bostads- och bruksbyggande) 3-4 år 380 90 5%
3 Första mekaniker elinstallationer (bostads- och bruksbyggande) 2-3 år 1.600 507 20%
2 Mekaniker elinstallationer 2 år 2.880 870 60%

 

* Dessa studenter går vidare till fortsatt utbildning och inte (än) till arbete

 

Exempel 2 Italienska finans- och banksektorn

EQF-nivå iVET-program Varaktighet #
Studenter
#
Utexaminerade
Genomflöde
4 Tekniskt handelsinstitut – Juridisk inriktning 5 år 342,647 totalt (för tre inriktningar: turism, social verksamhet, handel)   %
4 Förvaltning, finans och marknadsföring Tekniskt institut 5 år     %
EQF VET-program (obligatorisk internutbildning) Varaktighet #
Studenter
#
Utexaminerade
Genomflöde
4+ MIFID 30 timmar min.   /  
4 IVASS 30 timmar min.   /  

 

Exempel 3 Kökspersonal i Storbritannien

EQF iVET-program Varaktighet #
Studenter
#
Utexaminerade
Genomflöde*
2 Genomflöde* Handledda inlärningstimmar sträcker sig från 69 för introduktionskurser till 170 för livsmedelsberedning och tillagning exempelvis ? ? ?
3 Kock/stationskock: Grundexamen i matlagningskonst, professionell matlagning; yrkeshögskoleexamen 12 veckor-2 år* ? ? ?
4/5 Köksmästare: Universitetsexamen i matlagningskonst, hotell och restaurang, professionell matlagning; lärlingsutbildning på högre nivå; yrkeshögskoleexamen 3-4 år+ om specialistområden är valda ? ? ?

 

Fler exempel:

Den holländska modeskaparindustrin

Rörlighet bland de holländska byggvaruhandlarnas inre personal

Det totala ersättningsbehovet är i genomsnitt precis över 12 % per år. 

In- och genomflödet (i de centrala funktionerna) avgör målen för sektorernas mest relevanta utbildningsprogram. 

De årliga förändringarna på arbetsområdet och människornas (genomsnittliga) prestationer avgör behovet av fortsatt utbildning av yrkeskunskaper och utveckling av yrkesfärdigheter och personlig effektivitet. 

Därför är tillverkarnas tekniska rådgivare involverade i en tvåårig granskning/uppdatering av de olika utbildningsprogrammens lärandematerial. 

 

Den grekiska statistiken på VET och arbete

Typ av företag i sektorn i Grekland Antalet företag Antalet anställda
Restauranger och mobila enheter 41.171 209.182
Cateringtjänster 3.435 11.428
Snabbmatstjänster och kaféer 81.593 379.041
Totalt 126.199 599.651

 

Typ av företag i sektorn i Grekland Antalet företag Antalet anställda
Restauranger och mobila enheter 41.171 209.182
Cateringtjänster 3.435 11.428
Totalt 44.606 220.610

 

 

EQF Yrke #
Arbetare
%
Certifierade
#
Praktikplatser*
#
Lediga platser*
*
Svåra
att tillsätta**
4 Head chef 9.854 86% N/A N/A 80%
3 Cook/chef de partie 47.359 64% N/A N/A 60%
2 Kitchen porter/assistant 163.397 11% N/A N/A 30%

* Det finns inte någon tillgänglig information per yrkesprofil. Den statistiska tolkningen av informationen som hänvisar till praktikplatser och lediga platser anges sammantaget.  

** DIMITRAs metod baserad på iVET-statistik 

 

 

iVET-program Antalet utexaminerade studenter (2017-2018) Antalet studenter som deltog i certifierings-proven Antalet certifierade studenter Procentsats
Kokkonst Uppskattningsvis 18.000 11.352 8.548 % av utexaminerade: 47.49 % % av de deltagande i proven: 75.29%

  Storbritanniens statistik på VET och arbetskraft

EQF Yrke #
Arbetare
iVET-program Varaktighet
4/5 Köksmästare 255.000 Universitetsexamen i matlagningskonst, hotell och restaurang, Professionell matlagning*; Lärlingsutbildning på högre nivå; Yrkeshögskoleexamen 3–4 år+ om specialistområden är valda
3 Kock/stationskock 190.000 Grundexamen i matlagningskonst; Professionell matlagning; Yrkeshögskoleexamen 12 veckor–2 år*
2 Köksassistent 234.000 Nivå 1-pris i introduktion till anställning i besöksnäringsindustrin; Certifikat i allmän matlagning;
Nivå 2 i livsmedelsäkerhet; NVQ nivå 2 i livsmedelsberedning och matlagning och livsmedelservice
Handledda inlärningstimmar sträcker sig från 69 för introduktionskurser till 170 för livsmedelsberedning och tillagning exempelvis

 

* Professionell matlagning: Nivå 1 examensbevis: 12 veckor; Professionell kock – Nivå 3 examensbevis: 1 år

 • Besöksnäringssektorn har lägst andel heltidsanställda utav alla sektorer och
 • Anställer en särskilt ung arbetskraft (33 %
 • Majoriteten av organisationerna i sektorn (uppskattningsvis 91 %) anställer färre än 25 personer.
 • Sektorn är relativt lågutbildad; endast en femtedel av arbetsstyrkan är kvalificerad för nivå 4 och över, även om detta varierar i olika undersektorer
 • Gällande rekryteringsfrågor/problem, har 32,700 organisationer (15 % av alla sektorsorganisationer) lediga platser; 5 % rapporterar att det är svårt att tillsätta platser, och 3 % rapporterar att platser är lediga på grund av kompetensbrist
 • Totalt 73,700 lediga tjänster rapporterades genom sektorn; en fjärdedel av dessa (18,243) är svåra att tillsätta och ytterligare 15 % (11,178) är inte tillsatta på grund av kompetensbrist.
 • 61 % av arbetsgivare inom besöksnäringen tillhandahåller utbildning
 • Restauranger är mindre benägna att tillhandahålla utbildning (50 %)
 • 85 % av de anställda får ta del av hälsa- och säkerhetsutbildning/Första hjälpen
 • 63 % av de anställda får induktionsutbildning
 • Den överlägset främsta orsaken till att arbetsgivare inte tillhandahåller utbildning är att de påstår att personalen är fullt kompetent (62 %).

På grund av de rapporterade lediga tjänsterna finns det många möjligheter för studenter att hitta jobb.