6. Hur kan man försäkra en bättre matchning?

Arbetsgivar- och utbildningsrelaterade tidskrifter refererar i största allmänhet till ”Jobb som ett rörligt mål” eller ”Det rörliga målet som är arbetsbeskrivningen”. Sannerligen finns det referenser till ”Karriärer som ett rörligt mål”. I QSE-VET-projektet har det genomgående funnits ett underliggande antagande att industrier och arbetsmarknaden är dynamiska. Alltså är anställningskrav ett ”rörligt mål” för VET-leverantörer och arbetsgivare, och planering för att matcha dem är inte enkel. För att bättre förstå den ”nuvarande situationen” borde effekter övervägas både vad gäller kvantitet och kvalitet: kvantitet gällande studentantal tillsammans med deras fortsatta yrkesutveckling; kvalitet gällande kursplaners utformning och innehåll. Utöver att fastslå det nuvarande innehållet i en specifik yrkesroll eller i ett antal jobb (arbetsuppgifter och färdigheter eller en utvecklingskurva/karriärbana), måste vi också titta på förändringarna i nivån på efterfrågan och utbud – såväl som marknadsutvecklingar med avseende på yrkesrollen för att möta pågående krav gällande tekniska färdigheter för att göra ett bra jobb. Det är också viktigt att beakta nya bestämmelser, material och tekniker som finner sin väg in i nya och framtida yrkesbeskrivningar. Därmed finns det ett behov av olika intressenter som kan påverka uppdateringen av läroplaner och inlärningsmaterial för VET-program så att studenter uppstår, nära nog, ”arbetsklara”.

Det finns ett överflöd av rapporter på temat att matcha färdigheter och jobb, huvudsakligen eftersom att missmatchningar av färdigheter är ett högprioriterad politisk fråga. I rapporten Att matcha färdigheter och behov på arbetsmarknaden (”Matching Skills and Labour Market Needs”) är det intressant att notera att vissa missmatchningar anses vara oundvikliga, och det på grund av att arbetsmarknaden involverar komplexa beslut som måste fattas av arbetsgivare och arbetare, ofta påverkade av externa faktorer. Vidare nämns det i rapporten att ett mer oroande fenomen är omfattande missmatchning av kvalifikationer, tillsammans med främjandet av jobb utan att rikta uppmärksam på deras kvalitet och på färdigheterna som krävs. Rapporten fortsätter med att säga att bristen på kompetens och missmatchningar tenderar att vara förenade med dåliga arbetsförhållanden, låg lön, jobb som innefattar rutinuppgifter och högre nivåer av arbetssäkerhet. I det följande avsnittet undersöker vi hur EQAVET-cykeln kan användas av intressentsamarbeten som har förbundit sig till att ta itu med missmatchningen av färdigheter.