3.B Kvantitet av VET-utbud

Det här avsnittet kommer att fokusera på utbudet av yrkesutbildning. De program, utbildningar, kurser etc. som olika typer av tillhandahållare av yrkesutbildning erbjuder. Detta sker i många kombinationer där traditionell skolbaserad yrkesutbildning, lärlingsmodeller och kombinationer av dessa är de vanligaste.

I det här avsnittet besvaras följande frågor:

 • Hur definierar man sektorn i utbildningstermer?
 • Hur samlar man in uppgifter om utbudet av yrkesutbildning?
 • Hur kan man öka utbudet av yrkesutbildning?
 • Dynamik inom yrkesutbildning

För att kunna förutsäga tidpunkten för det framtida utbudet av studerande med avslutad yrkesutbildning är det viktigt att veta hur länge yrkesutbildningen varar, eftersom detta är den bästa indikatorn för när det kommer att finnas studerande som utbildas. Det är också viktigt att veta hur många som hoppar av och övergår till annan verksamhet.

Hur definierar man sektorn i utbildningstermer?

Definitionen av sektorn är här främst inriktad på att definiera de olika typerna av utbildning som erbjuds när man beaktar utbuds- och efterfrågeaspekten av VET. Nedan kommer du att finna ett exempel på god praxis från Grekland, som visar en överblick över utbildningen (typ av VET, EQF-nivå, varaktighet, heltid/deltid, krävd/önskvärd och förutsättningar) enligt jobbprofiler.

God praxis: Den grekiska besöksnäringssektorn

Statistik på iVET

Klassificeringen av VET-program enligt jobbprofiler presenteras i Tabell 5.

Tabell 5.VET-program som ges i Grekland för besöksnäringssektorn

Relevanta yrkesutbildningsprogram för kökspersonal

porter

kock

kock

 

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Heltid/deltid

1 = önskvärd
2 = nödvändigt

Kommentarer

Kitchen Porter, Ansvarig för buffé, matservice

2

 

N/A

     

Förutsättning: arbetslivserfarenhet i minst 2 år.

3

3 år

heltid

1

   

Förutsättning: arbetslivserfarenhet i minst 4 år.

Kock, konditor, bageri, professionell matlagning

 

3

3 år

heltid

 

1

1

WBL från min  0% to max 25%

4

2 år

båda

 

1

1

WBL= 80%

Chefsköksmästare

5

2 år

båda

 

1

1

WBL=20%

 

cVET

 

 

 

   

Livsmedelssäkerhet och hygien

2+

10 timmar

N/A

2

2

2

Förkunskapskrav: Behöriga livsmedelshanterare (innehavare av ett certifikat för livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien).

Hantering av livsmedel

3+

50-100 timmar

N/A

1

1

1

 


Källa: WP4 – Nationell rapport – Grekland 2020

Det grekiska exemplet på god praxis kan inspirera dig att välja dimensioner som är viktiga och relevanta i din sektor.

Ett annat exempel på god praxis (nedan) beskriver elektrikerutbildningssektorns yrkesområde.

God praxis: Den svenska elektrikersektorn

Exemplet på “sektorkartan” nedan togs från Nederländerna. Det är det första steget i att skapa transparens och definiera yrkesområdet.

EQF/IQF-nivå*

Förberedelse, logistik

och planering

Installation, service och

underhåll

Förvaltning,

administration och stöd 

Hög nivå

6/7

Teknisk chef

Operativ chef

Generaldirektör

Kommersiell chef

5/6

Projektchef

Huvud Genomförande

Servicechef

Controller

HR-ansvarig

Mellannivål

4/5

Planerare/Ingenjör

Teknisk specialist

(Senior/ledande elektriker)

Kontorschef

3/4

Ritare

Servicetekniker

elektriker

Bokhållare

Sekreterare

2/3

Lagerarbetare

Junior elektriker

Administrativ assistent

 

** “EQF” är det europeiska ramverket för yrkeskvalifikationer, vilket (ännu) inte är implementerat I Sverige. Installationssektorn använder sina egna kvalifikationsnivåer (IQF) vilka har en likande skala men en skillnad på en nivå.

De tre distinkta/urskiljbara nivåerna av de gällande jobben visade sig vara mindre tydliga i Sverige, så forskningen fokuserade på “Elektriker”.

Källa: WP4 Nationell rapport – Sverige 2020

Exemplet på god praxis från Sverige visar svårigheter med att jämföra utbildning i olika länder, men det kan samtidigt hjälpa dig att övervinna liknande utmaningar.

Hur kan man samla in uppgifter om VET-utbud? 

Den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien (nedan) visar hur svårt det kan vara att få information om antalet studenter inom grundläggande VET (iVET) i Storbritannien:

God praxis. Besöksnäringssektorn i Storbritannien

Statistik på iVET

EQF

iVET-program

Varaktighet

#

Antal studenter

#
Antal utexaminerade

Genomströmning

2

Köksassistent: Nivå 1 i introduktion till anställning inom hotell- och restaurangbranschen, certifikat i allmän matlagning, nivå 2 i livsmedelssäkerhet, NVQ-nivå 2 i matberedning, matlagning och matservering.

Guided Learning Hours varierar från 69 timmar för introduktionskurser till 170 timmar för matberedning och matlagning, till exempel.

?

?

?

3

Kock/kock de Partie: Grundläggande examen i kulinarisk konst, professionell matlagning, högre nationellt examensbevis.

12 veckor-2 år*

?

?

?

4/5

Chefsköksmästare: universitetsexamen i kulinarisk konst, hotell- och restauranghantering, professionell matlagning, lärlingsutbildning på högre nivå, nationellt examensbevis på högre nivå.

3-4 år eller mer om man väljer specialområden

?

?

?

* Professionell matlagning: Nivå 1 examensbevis: 12 veckor; Professionell kock – Nivå 3 examensbevis: 1 år

Allt som allt har det varit utmanande att placera de tre jobben (i) köksassistent (köksproduktion/livsmedelsproduktion) (EQF2), (ii) Stationskock (EQF 3) och (iii) köksmästare (EQF 4) i ett sammanhang gällande arbetsmarknadsstatistik, med avseende på antalet studenter, antalet utexaminerade och genomflöde.

Källa: WP4 – Nationell rapport – Storbritannien – 2020

Däremot hade den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien bättre tillgång till uppgifter om lärlingsutbildning i sektorn, som exemplet på god praxis nedan visar

Det har varit relativt enklare att få information om unga personer och lärlingsutbildning via rapporter såsom ’Kitchen Talent’ (’Köksbegåvning’), som följer:

Det var 9,000 unga personer som gick första året på en kock- eller matlagningskurs inom hotell och restaurang vid högskolorna i Storbritannien – med ett minskande antal till omkring 6,000 lärlingar som började en kocklärlingsutbildning förra året (med uppskattningsvis 60-70 % som fullföljer utbildningen), och det är tydligt att, under de senaste två åren, högskolor och lärlingsutbildningar var långt ifrån att möta landets efterfrågan på kockar.

“Naturligtvis är dessa mått på huvudräkning otydliga. Och vi vet inte hur många kockar som genomför utbildning direkt med sina arbetsgivare (våra intervjuer antyder att många gör det). Det större problemet bland kockar och restaurangägare är inte antalet studenter som fullföljer en kulinarisk utbildning (en branschomfattande utmaning), utan att många unga människor som har genomfört sin utbildning inte har rätt färdigheter för att tillgodose deras behov eller för att lyckas på arbetsplatsen.”

Figure 5: Chef-related apprenticeship starts (England)

  Ramverk/väg/standard Nivå 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Quarter 1
(provisional)
Ramverk* Livsmedelsproduktion och matlagning 2 6,850 6,300 6,230 5,310 1,240 190
Konditori och konfektyr 3 50 60 60 70 40 10
Professionell matlagning 2 4,650 4,330 4,140 3,650 1,000 150
Professionell matlagning 3 1,240 1,440 1,330 1,300 300 10
Standard* Kock 2       320 2,050 900
Chef de partie 3       10 350 100
Produktionskock 2            
Chefsköksmästare i produktion 3       10 730 190
  Alla lärlingsplatser med anknytning till kockar 12,790 12,130 11,760 10,670 5,710 1,550
Exklusive produktionskockar  5,940 5,830 5,530 5,350 3,740  1,170
 
*Frameworks are being phased out by Government, they will be fully replaced by Standards in 2020/2021 
*Standards were first introduced in 2014/15

Källa: WP4 – Nationell rapport – Storbritannien – 2020

Storbritanniens överblick över de olika iVET-programmen har inspirationsvärde och den kan hjälpa dig att samla in uppgifter om specifika variabler, t.ex. IVET-programmen, EQF-nivån, programvarighet och andra aspekter.

Ett annat exempel från Grekland visar hur svårt det kan vara att samla in uppgifter om iVET-program

God praxis: Den grekiska besöksnäringssektorn

Den nationella organisation för certifieringen av kvalifikationer och yrkesutbildningsvägledning (EOPPEP) är det lagstadgade organ som ansvarar för certifieringsexaminationerna på iVET-program. Det finns inga uppgifter tillgängliga för varje enskild yrkesprofil, men det finns tillgängliga uppgifter beträffande det totala antalet utexaminerade elever/studenter från iVET-program som relaterar till livsmedel/kokkonst samt antalet certifierade/ackrediterade studenter.

iVET-programmet

Antalet utexaminerade studenter

(2017-2018)

Antal studerande som deltog i certifieringsproven.

Antalet certifierade studenter

Procentuell andel

Mat/kokkonst

Cirka 18.000

11.352

8.548

% av de som har fått sin examen: 47.49%

% av deltagarna i proven: 75,29 %.


Källa: WP4 – Nationell rapport – Grekland 2020

Likväl visar det här exemplet från Grekland att viss information om iVET samlas in trots att det kanske inte tillhandahåller den detaljnivå som ursprungligen förutsågs.

God praxis: Hur säkerställer du att få en överblick över utbudssidan?

 • Antalet utbildningsplatser
 • Antalet nuvarande studenter
 • Programmens varaktighet och utbildningserbjudanden
 • Andelen studenter som söker jobb direkt efter avslutat program
 • Åldersprofilen för nuvarande anställda och arbetslösa
 • Antalet anställda och arbetslösa i sektorn
 • Antalet personer som kan komma från eller gå till andra sektorer
 • Regleringarna av antalet utbildade studenter (från regering, sektorer, leverantörer, facken osv.)

Källa: WP4 – Nationella rapporter, intervjuer och forskning

Både de nationella rapporterna, intervjuerna och vår forskning visade att olika intressenter ställs inför ett antal frågor gällande uppskattning av den framtida kvantiteten inom sektorn – se nedan ett annat exempel på god praxis i detta avseende: Den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien framlägger några intressanta insikter om utbildning, nya standarder för lärlingsutbildning och många kurser som erbjuds.

God praxis: besöksnäringssektorn i Storbritannien

Gällande högskoleutbildning har London ett stort och mångfaldigt utbud av utbildning för kockar – utav 48 högskolor tillhandahåller 16 kurser inom restaurangkurser. I allmänhet tillgodoser inte kulinarisk utbildning arbetsgivares behov, och förbereder inte unga människor tillräckligt väl för kockjobb.

 • 70 % av våra intervjuade upplevde att restaurangskolor inte tillhandahåller den kockutbildning som staden behöver
 • En kursansvarig (berättade för oss att) “alla studenter har ett jobb innan de har avslutat kursen, vissa ett år före”. Men kockar och krögare var ofta inte övertygade av kulinarisk utbildning på högskolor.
 • Det finns utbredd kritik mot högskoleutbildning, helt enkelt eftersom att det sker på högskolor – kurser inom restaurang och catering inkluderar inte någon arbetslivserfarenhet trots att de kan sträcka sig upp till tre år. Efter att ha slutfört kurserna är det en chock för de flesta studenter att ansluta sig till det “riktiga arbetslivet”.
 • I London tenderar restaurangskolor att vara osynliga för unga människor och sakna specialisering. En kulinarisk skola står dock ut: Westminster Kingsway College. De flesta kockar som intervjuades kunde namnge en eller två högskolor.

Arbetsgivare och högskolekursansvariga är överens på en annan punkt – att de flesta restaurangskolor idag inte är kapabla att lära ut vissa av de egenskaper som krävs för att bli en bra kock. “Kurser lär inte enkelt ut törst för kunskap, elegans, lagarbete eller entreprenörskap, vilket alla våra intervjuer enades om var de färdigheter som utgör en bra kock, svar från 28 forskningsintervjuer (från köksbegåvningsrapporten).

Sammanfattningsvis,

 • London har ett gott utbud av restaurangkurser, däribland några av de bästa i landet, men restaurangskolor har en hög andel studenter som avslutar utbildningen i förtid.
 • De flesta kurserna kan inte tillhandahålla omfattningen av färdigheter som behövs för att lyckas som kock, såsom kreativitet och motståndskraft: dessa färdigheter förvärvas bäst på arbetsplatsen.
 • Den brittiska regeringens lärlingssystem levererar inte ännu till yrket, framförallt inte i London.

Källa: WP4 – Nationell rapport – Storbritannien – 2020

Det här exemplet på god praxis kan inspirera dig att söka efter en direkt och ärlig överblick medan du bedömer din sektor och tillhandahåller en plattform för att diskutera riktiga utmaningar och de möjliga lösningarna och åtgärderna med intressenterna.

Hur gör du en uppskattning utifrån att sammanväga all information?

Efter att ha samlat in och presenterat informationen är det viktigt att reflektera över den och tolka den inom ramen för EQAVET Indikator 5.

Frågor att ställa/aspekter att överväga:

 • Vad är förhållandet mellan studenter med ett behov av arbetsplatsutbildning och mängden (korttids-/deltids-)arbetspraktik och (långtids-/heltids-)allmäntjänstgöring som erbjuds av företag?
 • Vad är förhållandet mellan antalet utexaminerade och lediga jobbtjänster?
 • Är det ett underskott eller överskott (av VET-utbud)?
 • Finns det regionala skillnader? (om så: vilka är de?)
 • Finns det några förändringar över tid (till det bättre eller sämre och varför?)
 • Har några åtgärder tagits? (om så: vilka då och har de fungerat?)

Frågor som dessa kan inspirera dig och andra intressenter i din sektor.

Hur kan man öka utbudet av yrkesutbildning?

Den nationella rapporten om besöksnäringssektorn i Storbritannien (se nedan) visar till exempel vikten av arbetsgivarledda initiativ och andra initiativ för att utöka antalet studenter.

God praxis. besöksnäringssektorn i Storbritannien

Sektorsorgan såsom UK Hospitality organiserar nu en kampanj för den tidigare implementeringen av sörjandet för ”T-nivåer” att komma in från 2021; att expandera T-nivån för att omfatta bredare besöksnäring, vilket nyligen har sjunkit; och försäkra att det finns direkt medverkan från näringslivet i utvecklingen av T-nivåer. Vidare driver just nu People1st på kvaliteten av arbetspraktik inom besöksnäringen, och sammanför andra arbetsplatsfärdigheter och VET-verksamheter via en strategisk, arbetsgivarledd styrelse.

 • Lärlingsplatser: sektorn är en stor förespråkare för lärlingsplatser och ser dem som ett sätt att främja ung begåvning och att tillhandahålla en karriärmöjlighet.
 • T-nivåer: yrkesutbildning har en nyckelroll att spela i att utveckla framtidens arbetsstyrka och att hjälpa T-nivåer att assistera icke-akademisk inlärning och bistå unga människor med färdigheterna som gör dem redo för arbete.

People1st’s styrelse för besöksnäringsfärdigheter och kvalitet sammanför besöksnäringens banbrytare och styrelsen för arbetspraktik inom besöksnäring (EQA) för att bilda en arbetsgivarledd färdighets- och kvalitetsstyrelse, som kommer att driva på kvaliteten på lärlingsplatser och försäkra att de fortfarande är lämpade för syftet, men också ha ett bredare intresse av att sammanföra andra yrkesfärdigheter och VET-verksamheter i Storbritannien. I grund och botten sammanför styrelsen arbetsgivare och andra intressenter, däribland branschorgan och utbildningsleverantörer. 

Källa: WP4 Den nationella rapporten- Storbritannien 2020

Exemplet på god praxis ovan kan inspirera dig hur du kan verka för fler studenter och hur du kan förena alla intressenter och bidra till att förbättra sektorn.

Ett annat exempel tillhandahålls av den nationella rapporten från Sverige som visar några intressanta trender som påverkar utbildningslandskapet

God praxis: Den svenska elektrikersektorn

Dynamik inom yrkesutbildning

Det är inte bara arbete som utsätts för förändring, utbildning gör det också. Dessa förändringar framhölls av svarande som relevanta.

 • Minskande antal El+E-studenter
 • Specialisering det tredje året: Automatisering, Data
 • Underskott av lärare (åldrande, pensionering av ”babyboomers”)
 • ETG-utveckling (utökat antal men inte enbart positiv respons)
 • SeQF-utveckling (visar brister i utbudet av VET)
 • Utökat engagemang i sektorn från VET-inriktningar (men också för lite inblandning av enskilda företag)

Källa: WP4 Nationell rapport – Sverige 2020