1.B VET i sektorkartan

Yrkesutbildning kan underlätta övergången från skola till arbete, och samtidigt förse arbetsgivare med utbildade arbetare. VET-program är relevanta för arbetsmarknaden i den mån de är transparenta gällande vilket/vilka jobb som utbildningen syftar till och de vidare karriärmöjligheterna som erbjuds till studenterna (och deras arbetsgivare). 

Därför är utbildningsprogram avsiktligt deskriptiva och syftade till att omfatta framtida behov. De måste vara flexibla och kunna omfatta allmänna inlärningsresultat som är anpassningsbara efter olika sammanhang och organisatoriska situationer, dvs. för bredare eller snävare jobbprofiler. 

Arbetsgivare utgår oftast från arbetsuppgifterna som ska utföras, medan VET-leverantörer inriktar sig på kunskaper och färdigheter som ska förvärvas.


VET-programmens relevans är ständigt ifrågasatt av framtida behov och förändrade kriterier. Matchningen mellan utbudet av VET-program och efterfrågan på arbetsmarknaden görs bättre när tre dimensioner är närvarande:

  1. Gällande kvantitet: relevans för studenter och arbetsmarknaden att tillhandahålla det förväntade antalet lediga platser.
  2. Gällande kvalitet: relevansen av kunskap och färdigheter på rätt nivå för att kunna tillgodose såväl nuvarande som framtida efterfrågan på arbetskraft. Det handlar om att ha rätt innehåll och att presentera det på rätt sätt för studenterna. (Se avsnittet om jobbprofilering ”II. Att skapa ett gemensamt språk via jobbprofiler” och avsnittet som mäter matchningen i kvalitet ”IV. Hur (miss)matchning kan fastställas i KVALITET”).
  3. Gällande spridning (geografi och tid): utbildning är tillgänglig arbetskraft vid rätt tid och på rätt plats.

Om vi antar en viss distans mellan VET-program och anställningskrav, hur kan VET-leverantörer och sektoriella beslutsfattare minska klyftan? 

Utmaningen för iVET-program är att matcha två världar: studenter (och deras föräldrar) som behöver utbildning som ger dem möjligheter som motsvarar deras ambitioner, och som samtidigt ger dem en god start vad gäller anställningsbarhet på arbetsmarknaden; arbetssamhället/arbetsmarknaden som behöver välutbildade arbetare men som knappast är kapabla att definiera vad som krävs. Studenter är kunden till utbildning och samtidigt produkten för arbetsmarknaden. 

Yrkesutvecklingen är anpassad till de förändrande färdigheterna och kunskaperna. VET-program leder tillhandahållandet av yrkeskunskaper, färdigheter och fördelningen av förmågor. 

Med syfte att tillhandahålla VET-program av hög kvalitet måste VET-leverantörer vara öppna och eftersträva dialog med relevanta intressenter och reagera snabbt på förändringar som krävs. Sektorkartan stödjer detta syfte genom att beskriva arbets- och VET-marknaden inom en igenkännlig och tydlig kontext, och anpassar därmed VET-program till jobb.

OPERATIVA INSTRUKTIONER

STEG 1 För att projicera karriären på sektorkartan, markera/skissera inlärningsvägen längst samma koordinater som nivå och innehåll.

VET-program är huvudsakligen klassificerade utifrån sin nivå. Det europeiska ramverket för kvalifikationer (EQF), till exempel, särskiljer 8 av dessa nivåer.

 

Se länken https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page

KVALIFICERING av VET-program
Arbetsprocesser Arbetsprocesser Planering och förvaltning Arbetsprocesser Operativa och kommersiella Arbetsprocesser Övervakning och kontroll
EQF
nvåer
-      
-      
-      
-      

 

Om de gällande jobben kräver vissa certifikat är det viktigt att matcha dem med utbildningsprogram för att erhålla dem.

 

STEG 2 Matcha VET-program med de associerade jobben

För att sammanställa sektorkartan, hänvisa till VET-programmen som är relevanta för de gällande jobben. Karakteristiska (arbetsuppgifter och kompetenser) för de specifika jobben är matchade med de relevanta VET-programmen som finns tillgängliga. Där inga relevanta VET-program finns tillgängliga, vilket skapar blinda fläckar i tabellen, är det troligt att hitta liknande lediga platser som är svåra att tillsätta.  

Det här perspektivet – att matcha jobb och VET-program – visar direkt klyftan mellan yrkesutbildning och arbetslivet.  

 

I exemplen nedan är sektorkartan över installationsteknik ifylld med jobb (Tabell 4) och VET-program (Tabell 5)

Tabell 4

Installationsteknik jobb

Nivå Kylning Uppvärmning Service och underhåll
5 Projektchef Projektchef Projektchef
4 Överordnad mekaniker Överordnad mekaniker Servicetekniker
3 Medior mekaniker Medior mekaniker Servicearbetare
2 Junior mekaniker Junior mekaniker Assistent
1 Assistant Assistant -

Tabell 5

Installationsteknik VET- program

Nivå Kylning Uppvärmning Service och underhåll
5 Magisterprogram Inga tillgängliga VET-program Inga tillgängliga VET-program
4 Gymnasie-utbildningsprogram Gymnasie-utbildningsprogram
3 Gymnasie-utbildningsprogram
2
1 Grundutbildningsprogram Irrelevant

 

Se filen “I.B.1. Sektorkarta”