1.A Hur man kan kartlägga jobb

Yrken och VET-program är placerade i en sektorkarta i två dimensioner: nivå och innehåll.

  • Nivå: fastställd av nivåer av utbildning, anpassad enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)
  • Innehåll: fastställd av uppdelningar i förhärskande/olika arbetsprocesser (och tillhörande kunskaps- och färdighetsområden) och motsvarade jobb och karriärer i sektorn

Arbetsinnehållet i en sektor är oftast strukturerat utifrån de förhärskande arbetsprocesserna och yrkesdisciplinerna, som kan särskiljas inom företagens interna organisation. VET-program speglar vanligtvis en sådan klassificering av arbetsprocesser.

Jobb i ett sammanhang

Tabellen redan representerar en enkel och tom sektorkarta. Den ifyllda tabellen ger en tydlig uppfattning om den organisatoriska kontexten som människor arbetar i, och den särskiljer också yrkena i fokus från de omgivande jobben. Den ger en direkt igenkännlig bild och en bakgrund för att samla in kvantitativ information.

Tabell 1

SEKTOR
EQF-nivå
level
Arbetsprocesser t.ex. planering och förvaltning Arbetsprocesser t.ex. operativa och kommersiella Arbetsprocesser t.ex. övervakning och kontrollering
6      
5      
4      
3      

Den vertikala dimensionen (rader) av sektorkartan är nivån av arbete/tänkande/utbildning, baserat på EQF-skalan, vilket generellt sett är i enighet med löneskalor. 

Den horisontella dimensionen (kolumner) följer utformningen av gällande sektor/företag/arbete. Arbetets innehåll i en sektor är oftast strukturerat i olika arbetsprocesser och yrkesdiscipliner, vilka kan urskiljas inom företagens interna organisation. Motsvarande VET-program speglar vanligtvis en sådan klassificering av arbetsprocesser. 

 

Operativa instruktioner

Utformningskriterier

STEG 1 Definiera en sektor/ett yrke att fokusera på

STEG 2 Upprätta en liten arbetsgrupp bestående av intressenter, som är engagerade i målet och intresserade av att ge synpunkter och använda resultatet.

STEG 3 Välj ett jobb inom ett definierat urval av EQF-nivåer för att kunna jämföra resultatet. Välj 3-5 förenliga jobb för att uppnå bästa resultat.

STEG 4 Välj (huvud)yrkena på varandra följande nivåer

STEG 5 Placera dem i sektorkartan – såsom visas i exemplen nedan:

Observera: I teorin tar du successiva steg. I praktiken däremot, är det en upprepande process, som går fram och tillbaka mellan dem.

De tillhandahållna exemplen fokuserar på yrkesskicklighet på mellanhög iVET-nivå, och sträcker sig därför mellan nivå 2 och 6 av EQF. De valda jobben är de tre markerade (i varje exempel). 

Exempel 1 Svensk elinstallationsteknik för bostads- och bruksbyggnation  

Sektor: elinstallationer i bostads- och bruksbyggnation

Arbetsprocesser

EQF
nivåer

Förberedelse,
logistik
och planering

Installation, service
och underhåll

Förvaltning,
administration
och stöd

6

Teknisk chef

Operativ chef

Verkställande/kommersiell chef

5

Projektchef

Ansvarig
utförandekontrollant

Personalhandläggare

4

Planerare/Ingenjör

Teknisk specialist
Överordnad/Senior elektriker

Kontorschef

3

Redaktör

Servicetekniker
elektriker

Bokhållare
Sekreterare

2

Lagerarbetare
Worker

Junior elektriker

Administrativ assistent

QSE-VET-projektet i Sverige har fokuserat på de markerade jobben i mitten. Se bilden i 1.D Andra alternativ ”Exempel 1. Installationsteknik för en mer omfattade bild av (den holländska) installationssektorn. 

Exempel 2  Lokal regional filialbankspersonal i Italien. Fokuseringen för QSE-VET-projektet låg på lägre mellanchefsnivå på lokal/regional nivå. 

Italiens kommersiella banker - detaljhandel
EQF
-nivå
Planering och förvaltning Operativ och kommersiell Övervakning och kontroll
6 Regionalchef Personlig planerare Verkställande tillsynsman
5 Områdessamordnare Personlig rådgivare Chef för regelefterlevnad (regelansvarig)
4 Filialchef Investeringsutövare Risk Manager
3 Vice filialchef Daglig bankrådgivare Risk- och regelansvarig
 

Exempel 3 Kökspersonal i Storbritannien och Grekland. Fokuseringen för QSE-VET-projektet låg på restauranger och cateringtjänster. De relaterade avdelningarna och yrkena har lämnats utanför för att de kan variera stort beroende på organisationens karaktär, av vilken köket är en del. 

Brittisk och grekisk kökspersonal
EQF-nivå Yrken
5 Chefskock
Köksmästare
Hjälpkock
4
3 Kock/Stationskock
Kockbiträde
2 Köksassistent

Vad som framkommer i samtliga exempel ovan är den direkta medvetenheten om ens ställning och riktningarna som är möjliga gällande yrkesutveckling. Tabell 2: riktningar för yrkesutveckling.

 

STEG 6 Det är möjligt att känna igen och ge förslag på mobilitet i små steg för att gå från ett jobb till ett annat, i enighet med den anställdas yrkesutveckling och möjligheterna som ges av organisationen. Det är upp till sektorn och företagen att uttala behovet av VET-stöd för att tillgodose den önskvärda mobiliteten. 

Exempel ”Tabell 3”: arbetsövergång för byggvaruhandlare [1]

Pilarna i den här tabellen anger inte bara rörlighetens riktning, utan hänvisar också till de olika utbildningsmodulerna som erbjuds, delvis i samarbete/kombination med yrkesutbildning.