4.A Bedömning av arbetsgivarnas tillfredsställelse

Undersökning av företaget

Introduktion

Arbetsgivarna är ofta villiga och kan hjälpa till att hålla klyftan mellan utbildning och arbete så nära som möjligt. För att göra detta måste det vara helt klart för dem vad målet är, vad som krävs av dem och hur mycket tid det tar. En frekvent företagsundersökning är ett enkelt sätt att upprätthålla dina förbindelser med företagen på ett konstruktivt sätt, eftersom:

 • Den stöder din dialog med arbetsgivarna om hantverk och dess utveckling.
 • Det hjälper arbetsgivarna att formulera sina krav, samtidigt som du testar arbetsprofilerna, deras variation och utveckling för att hålla dem uppdaterade.
 • Det gör det möjligt för arbetsgivare att ge objektiv feedback och för dig att bedöma dina iVET-studerandes och utexaminerades prestationer mot den standard som fastställs i yrkesprofilen - och att jämföra dem med erfarna arbetstagares prestationer och kompetens.
 • Det ger arbetsgivarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och gör det möjligt för dig att identifiera förbättringspunkter för läroplanen för yrkesutbildning.
 • Den hjälper dig att stödja arbetsgivarna genom en mer utvecklingsinriktad personalpolitik.
 • Det kommer också att säkerställa arbetsgivarnas engagemang och deras vilja att delta i en dialog med iVET-leverantörer.

Arbetsgivare tycker ofta att det är svårt att svara på öppna frågor. De tycker att det är lättare (och mer produktivt) om de har något konkret att svara på. Arbetsprofilerna visade sig vara en utmärkt grund för att fastställa företagens tillfredsställelse.

Vilka företag och företagsrepresentanter ska involveras?

Det är klokt att involvera branschföreträdare med de arbetsprofiler som ska användas i undersökningen, men för själva undersökningen är det viktigt att endast företagen själva deltar. Dessa företag måste vara representativa för sektorn och de berörda jobben. Detta innebär att det måste finnas en viss variation i karaktär, omfattning och region bland deltagarna. Variationen i omfattning kan hotas av ett annat villkor som måste uppfyllas: företagen måste också vara i stånd att ge en insiktsfull bedömning av de aktuella frågorna. Detta kräver en viss erfarenhet av anställda och akademiker/praktikanter i dessa arbeten, vilket leder till företag som kommer att vara lite större och mer aktiva än genomsnittet.

Ett alternativ kan vara att involvera och anlita specialiserade arbetsförmedlingar. En personalansvarig kan också vara till hjälp i det inledande skedet för att kontrollera att jobbprofilerna är relevanta.

Det är viktigt att se till att de faktiska bedömningarna utförs av personer i den operativa ledningen (av de anställda på de berörda arbetsplatserna). Dessa chefer måste vara både ansvariga för och ha erfarenhet av prestationsbedömningar. De måste känna personalen väl.

Bedömningar av företag

De sammansatta uppgifts- och förmågasprofilerna kan lätt omvandlas till formulär för att kontrollera själva profilerna och bedöma de anställdas prestationer, både när det gäller uppgifter som ska utföras och förmågor som ska besittas. Följande exempel är hämtade från utvärderingen av utbildning av kökspersonal i England och Grekland. De skiljer på uppgifter och färdigheter. Kompetensinriktade yrkesprofiler brukar inte göra en sådan åtskillnad. I så fall har du bara en bedömning och kan fokusera på förmågebedömningen som ett exempel på en kompetensbedömning (med ytterligare ett frågeformulär).

Bedömning av uppgiften

I tabellen nedan visas den genomsnittliga prestationen för en erfaren anställd och en nyutexaminerad på de olika uppgifterna inom restaurangbranschen.

Uppgifter definieras som ett vanligtvis tilldelat arbete som ska utföras och ge det avsedda resultatet inom en viss tid.  

Undersökning av arbetsgivare

 

Uppgifter som ska utföras / prestationer i uppgifter

Bedömning i termer av "bra resultat i tid?"

Uppgifter att utföra?

Genomsnittlig prestation av erfarna anställda?

Genomsnittliga resultat för nyutexaminerade?

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Uppgiftsfält

Uppgiftsfält

Meny och rätter

Skapa och anpassa recept

 

 

 

Planera menyer

 

 

 

Föreslå justeringar av menyer, recept, garneringar och liknande.

 

 

 

Utarbetade förslag i recept- och tillredningsanvisningar och liknande.

 

 

 

Inköp, mottagning, lagring och lagerhållning av produkter.

Välj leverantörer

 

 

 

 

 

 

Beställ ingredienser och andra produkter

 

 

 

Ta emot och kontrollera livsmedel och andra varor

 

 

 

Sortera och lagra ingredienser och produkter

 

 

 

Hantera lagret

Förberedande arbete
Uppställning på plats

Komplettera kökets lager och förnödenheter

 

 

 

Ställ in ingredienser och utrustning.

 

 

 

Bedöma/kontrollera kvaliteten (färskhet, hållbarhet osv.) på de produkter och ingredienser som ska användas;

(För)bearbeta produkter och ingredienser för beredning
(tvätta, skära, (för)laga mat, blanda/omröra och liknande).

 

 

 

⬛ ange att detta är en uppgift som bäraren, kocken eller köksmästaren gör.

 

De grå kolumnerna visar de uppgifter som ska utföras enligt yrkesprofilerna. Företagen lägger till eller tar bort uppgifter för att anpassa dem till sin egen situation. Bilden visar de tre första uppgiftsfälten för de tre berörda köksjobben.

I de gula kolumnerna kan företagen ange hur deras erfarna medarbetare i genomsnitt klarar sig när det gäller "bra resultat inom tid".

I de blå kolumnerna kan företagen ange hur det går för deras praktikanter eller nyutexaminerade. Skalan i detta exempel är begränsad till tre alternativ:

- = under den förväntade nivån, ✔ = på den förväntade nivån (standard), + = över den förväntade nivån.

Bedömning av förmågan

Bedömningen av kunskaper, färdigheter och kompetenser har ett liknande upplägg. Nästa exempel på ett sådant formulär visar en liten del av färdighetsprofilerna för samma tre köksjobb:

Förmåga är synonymt med kapacitet eller förmåga. Den fysiska eller mentala kraft eller skicklighet som behövs för att göra något.

Undersökning av arbetsgivare

 

Yrkesmässiga färdigheter

Bedömning av de förmågor som krävs och som visas i praktiken

Nivå som krävs?

Genomsnittlig förmåga hos erfarna anställda
?

Genomsnittlig förmåga hos nyutexaminerade?

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Porter

Cook

Chefsköksmästare

Typ av förmåga

Kluster av förmågor

Förmåga

Yrkesmässiga köks- och
matlagningskunskaper

Kunskaper och färdigheter inom livsmedelsberedning

Tekniker för att sätta på plats

B

B

C

Kunskaper om ingredienser

A

B

C

Kunskaper om kvalitetsstandarder och toleranser

A

 

 

 

 

 

 

Smaker och kryddning

 

B

C

 

 

Matlagningstekniker

A

B

C

Presentationstekniker

 

B

C

 

 

Professionella termer och begrepp, jargong

A

B

C

Kunskap om menyn och rätter

 

B

C

 

 

 

Kunskaper och färdigheter inom hygien

Kunskap om standarder/förfaranden (HACCP).

A

B

C

Kunskaper om rengöringsprodukter, utrustning och redskap, deras användning och tillämpning

B

B

B

Kunskap om användning, rengöring och underhåll av köksredskap och -apparater.

B

B

B

Kunskap om allmänna normer för säkerhet, hälsa, välbefinnande och miljö.

A

B

C

I de grå kolumnerna kan företagen korrigera de nivåer som krävs i deras egen situation.

I de gula och blå kolumnerna kan de justera standardvärdena för poängsättning av erfarna arbetstagare respektive praktikanter/nyutexaminerade.

De nivåer som krävs definieras på följande sätt

A. Grundläggande: Arbetar under övervakning, hjälper andra, mestadels enkelt/frekvent/låg riskfyllt arbete.

B. Avancerad: Självständig, kan hantera de flesta frågor och lösa de flesta problem.

C. Expert: Är specialist på området och kan hjälpa, leda, vägleda och lära andra.

Bedömningsskalan är återigen begränsad till tre nivåer och standardvärdet är satt till "OK" för att göra det lätt för arbetsgivarna att göra en bedömning.


- = under förväntad nivå, ü = på den förväntade nivån (standard), + = över förväntad nivå

 

Exempel på tillgängliga företagsbedömningar

Som inspiration kan du ta en titt på "4.B.1. Bedömning av företaget för kökspersonal"

Ta en titt på "4.B.2. Bedömning av elektrikerföretag"

Ta en titt på "4.B.3. Bedömning av bankpersonalens företag"

 

Ytterligare frågeformulär

Bedömningen behöver en ordentlig inledning och är inte fullständig utan information om sammanhanget och ytterligare relevant information. Följande exempel - baserade på en undersökning bland svenska elektriker - ger dig en uppfattning om punkterna och innehållet i det frågeformulär som ska åtfölja bedömningsformulären. De kan användas som en checklista för en intervjuare eller läggas till bedömningsformulären i en undersökning på nätet eller i tryckt form.

.

Företagsenkät

1. Inledning

Den här enkätundersökningen är tänkt att anpassa våra utbildningsprogram till de (utvecklande) kraven på arbetsmarknaden. Vi beskriver 3 yrkesprofiler på 3 konsekutiva nivåer inom ett yrke för att skapa/åstadkomma detaljerad transparens i yrkesfärdigheten som ett kriterium för yrkesutbildningsprogram. Beskrivningen (Yrkesprofilerna i Excel) innefattar

 1. en karakterisering av jobben;
 2. arbetsuppgifterna som ska utföras;
 3. förmågorna som behövs för den relevanta nivån;
 4. den motsvarande yrkesutbildningen.

Vi jämför relevanta yrkesutbildningsprogram med de standarder som fastslås av företagen (i 2 och 3).

Vi ber företagen att kontrollera dessa profiler för att bedöma faktiskt genomförande av uppgifter och förmågorna att använda dessa yrkesprofiler för erfarna anställda såväl som nyutexaminerade.

Vi efterfrågar också ytterligare information för att sätta in jobben i ett sammanhang.

Parallellt med företagsenkäten ber vi och också praktikanter/lärlingar att bedöma sin egen prestation och förmåga gentemot samma yrkesprofiler.  

Vi hoppas att företagets representant också är beredd att delta i en arbetsgrupp (workshop) för att diskutera resultaten med representanter för VET.

 

2. Företagskontext, trender och åsikter om utbildningsprogram

Företagets namn: ………………………………………………………………………………………………

Den intervjuades namn : Mr/Mrs/Ms……………………………………………………………………………………

Den intervjuades ställning: ……………………………………………………………………………………………

Antalet anställda: ……………………………………………………………………………………………

Antalet lärlingar/praktikplatser (per år): ……………………………………………………………………

Antalet arbetare och praktikanter inom jobb som berörs: …………………………………………………………………

 

Nuvarande trender och utvecklingar (inom marknaden, arbetsmarknaden, organisation, jobb, VET-utbud)

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Allmän åsikt om VET-program/skolor ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.Kontroll av profiler och bedömningar av färdigheter och förmågor

(med användning av Excel jobbprofiler blad 1 och 4)

a. Kontroll av yrkestitel, egenskaper och motsvarande VET

• Vilka är titlarna som används inom företaget för dessa tre yrken?

-Assisterande elektriker  ………………………………………………………………………………………………..

-Elektriker……………………….…………………………………………………………………………….…….

-Överordnad/senior elektriker…………………………………………………………………………………………..

• Tillägg/ändringar i beskrivningarna? ………………………………………………………………………………………………………………………

• Tillägg/ändringar i motsvarande utbildningsprogram? ………………………………………………………………………………………………………………………


b.Kontroll och bedömningar av arbetsuppgifter och förmågor (Excelblad)

(using assessment forms)

• Arbetsuppgifter att utföra
Det här kalkylbladet ställer tre frågor om arbetsuppgifterna som ska utföras i de tre berörda yrkena

 • Är detta arbetsuppgifterna i dessa yrken i ditt företag?
 • Hur väl utför erfarna arbetare dessa arbetsuppgifter (generellt)?
 • Hur väl utför nyexaminerade dessa arbetsuppgifter (generellt)?

• Förmågor att ha
Det här kalkylbladet ställer tre liknande frågor om förmågorna och deras nivåer.

 • Är detta förmågorna som erfordras på den beskrivna nivån?
 • Har erfarna arbetare dessa förmågor på den nivå som krävs (generellt)?
 • Har nyexaminerade dessa förmågor på den nivå som krävs (generellt)?

• Förändrad betydelse?

Kan du peka ut på båda kalkylbladen vilka arbetsuppgifter/förmågor som kommer få större (+) och minde (-) betydelse inom en snar framtid?

Sista frågan: Är du villig att delta i ett möte för att diskutera resultaten av denna enkätundersökning? Ja / Nej

Tack så mycket för din samverkan!

 

Exempel på tillgängliga frågeformulär från företag

Vänligen informera om filen "4.B.4. Frågeformulär för kökspersonal i företag"

Vänligen informera om filen "4.B.5. Frågeformulär för elektrikerföretag"

Med tanke på de många olika intressenterna är det ofta svårt att få en gemensam bild av både nuvarande praxis och den framtida utvecklingen. Nedanstående exempel på god praxis från Italiens nationella rapport om finans- och banksektorn ger en intressant bild av dynamiken inom yrkesutbildningen på kort sikt.

Den dynamik inom yrkesutbildningen som presenteras nedan skapar en solid grund för att se över det nuvarande utbildningsutbudet och visar var man bör fokusera både när det gäller arbetsprofiler, förmågor och arbetsuppgifter.

God praxis: den italienska finans- och banksektorn

De kortsiktiga utvecklingarna i utbudet av VET som måste beaktas i framtida politiska beslut och verksamheter måste omfatta följande aspekter:

 • Den ”digitala förvandlingen” och miljövänlig hållbarhet kommer att ha en avgörande betydelse i karakteriseringen av anställningsbehoven hos de olika ekonomiska sektorerna, och engagera uppskattningsvis 30 % av arbetarna som företag och allmänna administration kommer att behöva de kommande 5 åren.
 • Företag (inklusive banker) och allmänna administrationer kommer att söka efter arbetare med specifika matematiska färdigheter och datakunskaper, antingen digitala eller relaterade till ”Industri 4.0”.
 • Bland de framträdande yrkespersonerna som är mest eftertraktade på marknaden kommer det finnas experter inom dataanalys, informationssäkerhet, artificiell intelligens och marknadsanalys.
 • De nya digitala teknikerna kommer inte bara att påverka kravet på expandering i och med skapandet av nytillkomna yrken, utan kommer att påverka den totala efterfrågan på ersättning i och med förändringen av färdigheterna som krävs av nya deltagare i de befintliga yrkena. Detta kommer därför inte att förändras i namnet, men i innehållet, på ett mer eller mindre relevant sätt.
 • Sökandet efter digitala färdigheter kommer inte att begränsas till de ”tekniska” funktionsområdena (informationsteknik, design, forskning och utveckling), utan kommer i allt högre uträckning också att omfatta andra områden: HR, allmänna tjänster och personalens arbetssätt
 • Efterfrågan på digitala färdigheter är knutet till över 9 av 10 profiler

Källa: WP 4 Nationell rapport – Italien 2020