1.B Η ΕΕΚ στον Τομεακό Χάρτη

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, παρέχοντας παράλληλα στους εργοδότες εκπαιδευμένους εργαζομένους. Τα προγράμματα ΕΕΚ είναι κατάλληλα για την αγορά εργασίας, στο βαθμό που είναι διαφανή ως προς το για ποιες θέσεις εργασίας εκπαιδεύουν, καθώς και για τις περαιτέρω δυνατότητες σταδιοδρομίας που προσφέρονται στους μαθητές (και στους εργοδότες τους).

Έτσι, τα προγράμματα κατάρτισης είναι σκόπιμα περιγραφικά και στοχεύουν στην κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Απαιτούνται να είναι ευέλικτα και ικανά να καλύπτουν γενικά μαθησιακά αποτελέσματα που προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οργανωτικές καταστάσεις, δηλαδή για ευρύτερα ή στενότερα προφίλ εργασίας.

Οι εργοδότες συνήθως σκέφτονται ως προς τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, ενώ οι πάροχοι ΕΕΚ σκέφτονται ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν.

Η συνάφεια των προγραμμάτων ΕΕΚ αμφισβητείται συνεχώς από τις μελλοντικές ανάγκες και τα μεταβαλλόμενα κριτήρια. Ο συνδυασμός μεταξύ προσφοράς προγράμματος ΕΕΚ και ζήτησης στην αγορά εργασίας γίνεται καλύτερα όταν υπάρχουν τρεις διαστάσεις:

  1. Από την άποψη της ποσότητας: σχέση μεταξύ των μαθητών και της αγοράς εργασίας για την παροχή του αναμενόμενου όγκου κενών θέσεων.
  2. Όσον αφορά την ποιότητα: συνάφεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο σωστό επίπεδο για την κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών απαιτήσεων εργασίας. Πρόκειται για το σωστό περιεχόμενο και τον σωστό τρόπο παρουσίασής του στους μαθητές. [Δείτε την ενότητα για το προφίλ εργασίας «II. Δημιουργία κοινής γλώσσας μέσω προφίλ εργασίας» και την ενότητα μέτρησης της αντιστοιχίας στην ποιότητα «IV. Πώς να δημιουργήσετε το «ταίριασμα» (ή όχι) στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ"].
  3. Όσον αφορά τη διάδοση (γεωγραφία και χρόνος): εκπαίδευση και διαθέσιμο εργατικό δυναμικό την κατάλληλη στιγμή και στο σωστό μέρος.

Υποθέτοντας μια ορισμένη απόσταση μεταξύ των προγραμμάτων ΕΕΚ και των απαιτήσεων εργασίας, πώς μπορούν οι πάροχοι ΕΕΚ και οι φορείς χάραξης τομεακής πολιτικής να περιορίσουν το κενό; 

Η πρόκληση για τα προγράμματα αΕΕΚ (iVET) είναι να αντιστοιχίσουν δύο κόσμους: τους μαθητές (και τους γονείς τους) που χρειάζονται εκπαίδευση, η οποία τους παρέχει δυνατότητες ανάλογες με τις φιλοδοξίες τους, αλλά τους δίνει επίσης μια καλή αρχή όσον αφορά την απασχολησιμότητα στην αγορά εργασίας. Η εργατική κοινωνία / αγορά εργασίας χρειάζεται καλά εκπαιδευμένους εργαζομένους, αλλά δύσκολα μπορεί να προσδιορίσει τι χρειάζεται. Οι μαθητές είναι ο πελάτης της εκπαίδευσης, καθώς και το προϊόν για την αγορά εργασίας.

Η εξέλιξη των θέσεων εργασίας ευθυγραμμίζεται με τις μεταβαλλόμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα προγράμματα ΕΕΚ οδηγούν στην παροχή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανομής ταλέντων.

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων ΕΕΚ, οι πάροχοι ΕΕΚ πρέπει να είναι ανοιχτοί και να αναζητούν διάλογο με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους και να αντιδρούν γρήγορα στις απαιτούμενες αλλαγές. Ο χάρτης τομέων υποστηρίζει αυτόν τον σκοπό, περιγράφοντας την αγορά εργασίας και ΕΕΚ σε ένα αναγνωρίσιμο και σαφές πλαίσιο , ευθυγραμμίζοντας έτσι τα προγράμματα ΕΕΚ με τις εργασίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΗΜΑ 1 για την προβολή της καριέρας στον τομεακό χάρτη,  σχεδίασε/αποτύπωσε την μαθησιακή πορεία στις ίδιες συντεταγμένες επιπέδου και περιεχομένου.

Τα προγράμματα ΕΕΚ ταξινομούνται κατά κύριο λόγο από το επίπεδό τους. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), για παράδειγμα, διακρίνει 8 από αυτά τα επίπεδα

 

Παρακαλώ, συμβουλευτείτε το σύνδεσμο:  “https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page

Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΕΕΚ
Διαδικασίες εργασίας  Διαδικασίες εργασίας
Σχεδιασμός και διαχείριση
Διαδικασίες εργασίας
Επιχειρησιακό εμπορικό
Διαδικασίες εργασίας
Εποπτεία και έλεγχος
EQF
επίπεδα
-      
-      
-      
-      

 

Εάν οι σχετικές εργασίες απαιτούν ορισμένα πιστοποιητικά, είναι σημαντικό να τα αντιστοιχίσετε με προγράμματα κατάρτισης για να τα αποκτήσετε.

ΒΗΜΑ 2 Αντιστοιχίστε τα προγράμματα ΕΕΚ με τις σχετικές εργασίες.

Για να καταρτίσετε τον τομεακό χάρτη, ανατρέξτε στα προγράμματα ΕΕΚ σχετικά με τις σχετικές θέσεις εργασίας. Τα χαρακτηριστικά (εργασίες και ικανότητες) της συγκεκριμένης εργασίας αντιστοιχίζονται με τα σχετικά διαθέσιμα προγράμματα ΕΕΚ.

Όπου δεν υπάρχουν σχετικά προγράμματα ΕΕΚ, η δημιουργία τυφλών σημείων στον πίνακα είναι πιθανό να βρει παρόμοιες κενές θέσεις που είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν.

Αυτή η προοπτική - αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και προγραμμάτων ΕΕΚ - δείχνει αμέσως το χάσμα μεταξύ της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

 

Στα παρακάτω παραδείγματα, ο χάρτης τομέα της τεχνολογίας εγκατάστασης είναι γεμάτος με εργασίες (Πίνακας 4) και προγράμματα ΕΕΚ (Πίνακας 5).

Πίνακας 4

Θέσεις εργασίας τεχνολογίας εγκατάστασης

Επίπεδο Ψύξη Θέρμανση Σέρβις και συντήρηση
5 Υπεύθυνος έργου Υπεύθυνος έργου Υπεύθυνος έργου
4 Ανώτερος μηχανικός Ανώτερος μηχανικός Μηχανικός σέρβις
3 Μέσος μηχανικός Μέσος μηχανικός Άνθρωπος υπηρεσίας
2 Κατώτερος μηχανικός Κατώτερος μηχανικός Βοηθός
1 Βοηθός Βοηθός -

Πίνακας 5

Προγράμματα ΕΕΚ τεχνολογίας εγκατάστασης

Επίπεδο Ψύξη Θέρμανση Σέρβις και συντήρηση
5 Πρόγραμμα αποφοίτησης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα ΕΕΚ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα ΕΕΚ
4 Ενδιάμεσα προγράμματα Ενδιάμεσα προγράμματα
3 Ενδιάμεσα προγράμματα
2
1 Γενικό βασικό πρόγραμμα Άσχετο

 

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των επισημασμένων ελλείψεων στην αγορά εργασίας και της ελλείπουσας προσφοράς ΕΕΚ.  

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το αρχείο “I.B.1. Τομεακός Χάρτης”