Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1. Έναρξη έργου και εναρκτήρια συνάντηση

Σκοπός του παρόντος ΠΕ είναι να διασφαλίσει ότι το έργο έχει ένα ολοκληρωμένο και έγκυρο εγχειρίδιο για τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων, ένα ενημερωμένο και σαφές πλάνο εργασίας και οι εταίροι έχουν σαφείς προσδοκίες βάσει των προτύπων και των ορόσημων του έργου.
Η εναρκτήρια συνάντηση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων (συμπεριλαμβανομένων όλων των χρονικών ορίων, των ορόσημων, των προθεσμιών, των παραδοτέων, των βασικών ομάδων στόχων, των συνοπτικών στρατηγικών και των βασικών σημείων αναφοράς) δίνοντας τη δυνατότητα αναθεώρησης και επανεκτίμησης.

ΠΕ2. Διαχείριση έργου

Αυτό το ΠΕ διασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική διαχείριση του έργου, την ομαλή υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του καθώς και την επιτυχή επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Ο κύριος υπεύθυνος αυτού του ΠΕ είναι το Folkuniversitetet που είναι συντονιστής του έργου QSE-VET.

ΠΕ3. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την τεκμηριωμένη ΕΕΚ

Στόχος αυτού του ΠΕ είναι οι δράσεις ευαισθητοποίησης προκειμένου να καθοριστούν και να εμπλακούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα έχουν ενεργό ρόλο στο ΠΕ4 και θα εφαρμόσουν πιλοτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΠΕ6.

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την τεκμηριωμένη ΕΕΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω διαβουλεύσεων, συνεντεύξεων και συμμετοχικών δράσεων. Τα υλικό που θα δημιουργηθεί σε αυτό το ΠΕ θα έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή τόσο σε χώρους όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, όσο και σε χώρους όπου τα τεκμήρια είναι ελλιπή. Θα σκιαγραφηθούν πέντε προσεγγίσεις για την εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών στα παρακάτω:

 • Θεσμικά πλαίσια για θετικά αποτελέσματα μετάβασης
 • Ποιοτική καθοδήγηση για την επιτυχή μετάβαση
 • Εμπλοκή των εργοδοτών στη διαδικασία σχεδιασμού και παροχής ΕΕΚ
 • Μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας στα προγράμματα ΕΕΚ και κατάρτιση των εκπαιδευτών
 • Η προσοχή των κυβερνήσεων σε θέματα στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των οικονομικών κινήτρων για τους εργοδότες

ΠΕ4. Μελέτη του χάσματος στην πολιτική και την εφαρμογή της τεκμηριωμένης ΕΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θα πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη και η ανάλυση χάσματος που θα εστιάσει στην «τεκμηριωμένη ΕΕΚ» δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική και η υλοποίηση αντανακλούν τους δείκτες 5 και 6 του EQAVET.

Η μελέτη θα επικεντρωθεί στα εξής:

 • Τη χαρτογράφηση επαγγελματικών ικανοτήτων σε συνεργασία με τους εργοδότες
 • Τις διαθέσιμες μεθόδους για την εμπλοκή των εργοδοτών, ένα χάρτη επαγγελματικών ικανοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι πάροχοι ΕΕΚ για τη μέτρηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων
 • Τις βασικές ικανότητες, όπως απαιτεί η αγορά εργασίας
 • Τους τύπους παιδαγωγικής προσέγγισης που χρησιμοποιούν οι πάροχοι ΕΕΚ όσον αφορά στα κύρια και βασικά προσόντα, τη συνεχή παρακολούθηση της μάθησης
 • Τις διαθέσιμες μεθόδους για τη μέτρηση της συνάφειας της εργασίας μετά την ολοκλήρωση της ΕΕΚ
 • Τις διαθέσιμες μεθόδους παρακολούθησης των εκπαιδευόμενων μετά την ολοκλήρωση της ΕΕΚ.

ΠΕ5. Προσχέδιο οδηγιών και μεθόδων

Το ΠΕ5 θα πραγματευτεί τα ακόλουθα θέματα:

 • Περιγραφή της τεκμηριωμένης ΕΕΚ και των δεικτών
 • Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές της εκπαίδευσης στην ΕΕΚ
 • Πώς η τεκμηριωμένη ΕΕΚ κινείται προς/ επηρεάζει δράσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο παρόχων
 • Οι διαφορετικές μέθοδοι και μονοπάτια για την εφαρμογή της τεκμηριωμένης ΕΕΚ
 • Η εφαρμογή και μέτρηση των δεικτών ποιότητας για τη διασφάλιση τεκμηριωμένης ποιότητας με επίκεντρο τους δείκτες 5 και 6 του EQAVET
 • Οι βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη και διεθνώς

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της τεκμηριωμένης ΕΕΚ στοχεύουν:

 1. Στην αναγνώριση και αξιοποίηση τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων εσωτερικών ρυθμίσεων για τη μετάβαση από την ΕΕΚ στην τεκμηριωμένη ΕΕΚ
 2. Στον καθορισμό σαφών ρόλων και ευθυνών για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς στο σύστημα ΕΕΚ
 3. Στον προσδιορισμό των πληροφοριών και των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με βάση την τεκμηριωμένη ΕΕΚ
 4. Στον καθορισμό και την εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής για την υλοποίηση της τεκμηριωμένης ΕΕΚ για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους παρόχους υπηρεσιών
 5. Στην παροχή λειτουργικών δεικτών για τη διασφάλιση ποιότητας που καλύπτει όλες τις πτυχές της τεκμηριωμένης ΕΕΚ με έμφαση στους δείκτες 5 και 6 του EQAVET
 6. Στη διασφάλιση ότι η ΕΕΚ βασίζεται στην ισχυρή συμμετοχή εξωτερικών και εσωτερικών εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών.

ΠΕ6. Πιλοτική εφαρμογή και οριστικοποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών

Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα εφαρμοστούν πιλοτικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Πιλοτική εφαρμογή από παρόχους ΕΕΚ: Οι πάροχοι ΕΕΚ που είναι εκπαιδευμένοι στην τεκμηριωμένη ΕΕΚ θα εφαρμόσουν πιλοτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΕΚ. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής είναι η μέτρηση της συνάφειας των κατευθυντήριων οδηγιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι κατά τη μετάβαση προς την τεκμηριωμένη ΕΕΚ
 2. Αναθεώρηση από τους εργοδότες: με στόχο τη συλλογή απόψεων από τους εργοδότες σχετικά με τα προγράμματα ΕΕΚ και το πόσο προσεκτικά τα προγράμματα ΕΕΚ ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δεξιοτήτων τους
 3. Αναθεώρηση από τους φορείς ΕΕΚ: για τη διερεύνηση των νομοθετικών και κανονιστικών προκλήσεων κατά τη μετάβαση στην τεκμηριωμένη ΕΕΚ. Οι εταίροι θα εμπλέξουν τους φορείς ΕΕΚ σε μια δυναμική εκδήλωση παρουσιάζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες και παρέχοντας εκπαίδευση στο βασικό προσωπικό.
 4. Αναθεώρηση από το Εθνικό Σημείο Αναφοράς του EQAVET: Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τις κατευθυντήριες οδηγίες στο Εθνικό Σημείο Αναφοράς. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να ληφθεί ανατροφοδότηση όσον αφορά στη διαδικασία ενσωμάτωσης του EQAVET στο Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΕΚ (National Quality Assurance in VET, NQAVET) και τον τρόπο με τον οποίο οι κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία
 5. Αναθεώρηση από ομάδα εμπειρογνωμόνων του EQAVET: Δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την τεκμηριωμένη ΕΕΚ εστιάζουν επίσης στους δείκτες 5 και 6 του EQAVET, μια αναθεώρηση από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα δώσει πολύτιμη ανατροφοδότηση σχετικά με τους λειτουργικούς δείκτες και μεθόδους μέτρησης.

ΠΕ7. Διασφάλιση Ποιότητας

Στόχος αυτού του ΠΕ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η προώθηση της αριστείας σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο από όλους τους εταίρους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. .

Καθώς το QSE-VET είναι ένα έργο που βασίζεται σε αρχές βέλτιστης πρακτικής και προσβλέπει στην ενδυνάμωση της διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο του EQAVET, αυτές οι αρχές και οι αξίες θα βοηθήσουν και τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου.

Ο σκοπός του ΠΕ7 είναι:

 • • Να επανεξετάσει ότι έχουν επιτευχθεί όχι μόνο οι στόχοι και τα αποτελέσματα, αλλά να επανεξετάσει και το βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο ποιότητας
 • Να επιτρέψει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων με βάση τη συζήτηση, τον έλεγχο και την κριτική από επαγγελματίες σχετικά με την αξία και την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου
 • Να παρέχει μια επαναληπτική ευκαιρία για ανατροφοδότηση και προβληματισμό, παρέχοντας ένα κύκλο συνεχούς βελτίωσης κατά τη διάρκεια του έργου
 • Να εξασφαλίσει ότι τα σχόλια όλων των ενδιαφερομένων μερών θα ενσωματωθούν κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης
 • Να διατηρήσει την προβολή των αποτελεσμάτων στη φάση της αξιοποίησης και της διάδοσης συμβάλλοντας στην πολλαπλασιαστική τους επίδραση
 • Να ενθαρρύνει τη βιωσιμότητα της εταιρικής σχέσης και την ευκαιρία να παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

ΠΕ8. Αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων

Το ΠΕ8 περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου QSE-VET. Θα αποτελείται από μια σύνθεση των απόψεων και των εμπειριών των εταίρων σε σχέση με τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου μαζί με μια σειρά από παρατηρήσεις και προβληματισμούς από τον εξωτερικό αξιολογητή. Θα υπάρξει μια ανεξάρτητη, εξωτερική αξιολόγηση που θα αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο του έργου στο σύνολό του, τα παραδοτέα, τα διδάγματα και τα επιτεύγματά του.

ΠΕ9. Διάδοση και Εκμετάλλευση

Στόχος αυτού του ΠΕ είναι να διευρύνει τη γνώση του έργου, των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του σε βασικούς ενδιαφερόμενους σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων ΕΕΚ, του διδακτικού προσωπικού, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών και να συνοδεύσει την εφαρμογή των ΠΕ με συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι στόχοι του ΠΕ είναι να:

 • Διασφαλιστεί η συνεχής επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου
 • Διασφαλιστεί η διάδοση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων του έργου
 • Εμπλέξει αποτελεσματικά τους άμεσα ωφελούμενους από τις πιλοτικές δράσεις και να τους ενθαρρύνει να αλληλεπιδρούν για την αξιολόγηση της εμπειρίας τους
 • Διασφαλιστεί η προβολή της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προωθήσει το πρόγραμμα και να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους
 • Παράγει υλικό επικοινωνίας για τις δράσεις προώθησης / προσέλκυσης.