2. Δημιουργώντας μία κοινή γλώσσα μέσω των προφίλ εργασιών

Το προφίλ εργασίας περιγράφει τις λεπτομέρειες των καθηκόντων του υπαλλήλου. Αυτό το χρήσιμο εργαλείο προσφέρει μια καλή εξήγηση για τα στοιχεία μιας εργασίας και τι αναζητά συγκεκριμένα η εταιρεία όταν υπάρχουν ανοιχτές κενές θέσεις. Οι εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για πρόσληψη, απόσπαση θέσεων εργασίας και παροχή σαφών παραμέτρων για άτομα που αναζητούν εργασία. Για τους υπαλλήλους είναι μια εύκολη στην ανάπτυξη μέθοδος για τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων της εργασίας τους.

Από την προοπτική των σχολείων ΕΕΚ, υπάρχει ανάγκη για σαφή και καλά καθορισμένα πρότυπα που καθορίζουν τις απαιτήσεις εργασίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση κρίνεται από το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνει μια καλή απόδοση για τους εκπαιδευόμενους και τους αποφοίτους στην αγορά εργασίας. Επομένως, εναπόκειται κυρίως στον τομέα να παρέχει στα σχολεία ΕΕΚ καλά καθορισμένα επαγγελματικά προφίλ ως ακρογωνιαίο λίθο για τα προγράμματά τους, και ειδικά για την απόδοση των μαθητών τους στις τοποθετήσεις εργασίας τους στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους ζωής.

Το προφίλ εργασίας αναπτύσσεται καλύτερα από μια ομάδα εργοδοτών, οι οποίοι κατανοούν τις ανάγκες του οργανισμού, καθώς και σχολεία ΕΕΚ, οι οποίοι μπορούν να κάνουν σχέδια προφίλ για να συζητήσουν με τον τομέα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προφίλ εργασίας περιέχουν μια επισκόπηση του:

 • Εργασιακά καθήκοντα και ευθύνες, με πληροφορίες σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και τις δραστηριότητες, στις οποίες οι εργαζόμενοι θα εκτίθενται καθημερινά
 • Απαιτείται εμπειρία για τη δουλειά
 • Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες για την εκτέλεση της εργασίας: τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, δυνατότητες και τα αναμενόμενα επίπεδα επαγγελματικού περιεχομένου τους
 • Απαιτούνται εκπαίδευση και διαπιστευτήρια
 • Οι φυσικές απαιτήσεις της εργασίας και το περιβάλλον εργασίας
 • Αναφορά ανάθεσης
 • Πληροφορίες εύρους πληρωμών

Στους οργανωτικούς ρόλους, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν δύο ξεχωριστές και θεμελιώδεις προσδοκίες: -Προσδοκίες σκοπού: ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένας ρόλος στον οργανισμό -Προσδοκίες προφίλ: τα χαρακτηριστικά (προφίλ εργασίας) που εκφράζονται από την ικανότητα (γνώση και ικανότητες) που πρέπει να έχει ο ρόλος για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων απόδοσης.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;

Οι περιγραφές εργασίας εφαρμόζονται γενικά για μισθολογικές αξιολογήσεις και για να καταστεί σαφές τι αναμένεται να κάνει ένας εργαζόμενος (καθήκοντα) στη δουλειά του, ποιες ευθύνες θα έχει και το επίπεδο εξουσίας του (π.χ. έναντι άλλων). Ωστόσο, οι ΜΜΕ τείνουν να παράγουν περιγραφές θέσεων εργασίας, λιγότερο συχνά από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Μερικοί δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ.

Υπάρχει μια αλλαγή στην πράξη προς τις ικανότητες και την ανάπτυξη: όχι μόνο των υπαλλήλων (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή η διαδικασία βοηθείας των εργαζομένων να συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους) αλλά και της ίδιας της εργασίας (Job "carving", γνωστή ως προσαρμογή εργασίας ή προσαρμοσμένη απασχόληση, χρησιμοποιείται για την ανάλυση εργασιών σε ρόλο εργασίας και ανταλλαγή ενός στοιχείου των καθηκόντων εργασίας για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ατομικές δεξιότητες) Ωστόσο, ο σύνδεσμος με τον σχεδιασμό ΕΕΚ σπάνια γίνεται. Η εργασία και η ΕΕΚ είναι διαφορετικά και μπορούν να καταλάβουν ξεχωριστούς κόσμους. Το επίκεντρο του έργου QSE-VET είναι να συνδέσει τους δύο κόσμους με έναν ειδικό τύπο εργασίας, έναν που παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερη διαφάνεια και συνάφεια, ειδικά από πλευράς γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα αναγνωρίσιμη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τους εργοδότες και τους υπαλλήλους τους (σχετικά με τις συνεντεύξεις αξιολόγησης εργασίας) και, τους παρόχους ΕΕΚ και τους μαθητές τους.  

Η αγορά εργασίας είναι υπεύθυνη να καθορίσει το πρότυπο για την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και την παροχή της από τους παρόχους ΕΕΚ.

Η περιγραφή της εργασίας είναι ο (μετακινούμενος) στόχος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Η συνάφεια της ΕΕΚ καθορίζεται ικανοποιώντας τα πρότυπα που ορίζει ο τομέας.

Οι πάροχοι εκπαίδευσης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι από τον κλάδο για την ποιότητα του αποτελέσματος, εάν η επιθυμητή δεξιοτεχνία ορίζεται με σαφή και μετρήσιμο τρόπο. Ο ρόλος των παρόχων ΕΕΚ είναι να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και να παρέχουν την υποστήριξή τους σχετικά.

Επομένως, ένα σημαντικό στοιχείο είναι, να υπάρχει ένα κοινό λεξιλόγιο, το οποίο να εφαρμόζεται με συνεπή (τυποποιημένο) και αποτελεσματικό τρόπο για όλες τις σχετικές εργασίες.

Μια κοινή γλώσσα μεταξύ των κόσμων της εκπαίδευσης και της απασχόλησης δημιουργεί μια σύνδεση όπου οι πάροχοι ΕΕΚ μπορούν να αναφέρονται σε αυτό για να περιγράψουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων σπουδών τους και να προβλέψουν μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων, κατανοώντας καλύτερα τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, ένα κοινό λεξιλόγιο μεταξύ ατόμων και θέσεων εργασίας βοηθά τους ανθρώπους να βρουν τη δουλειά που ταιριάζει καλύτερα στις δεξιότητές τους.

Η συνάφεια της ΕΕΚ για την εργασία με την προοπτική της EQAVET 6 εξαρτάται από την ικανοποίηση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων με την επαγγελματική ικανότητα που αποκτά με το πρόγραμμα ΕΕΚ. Με άλλα λόγια: Τα αποτελέσματα της ΕΕΚ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εργασίας που ορίζονται από τη ζήτηση εργασίας. Ωστόσο, τα προφίλ εργασίας τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από εταιρείες, σπάνια διατυπώνουν το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως χρήσιμο στόχο για επαγγελματικά προσόντα και προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.

Τα επαγγελματικά προφίλ που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕΚ και της εργασίας πρέπει:  

 1. Να δημιουργούνται με διαφάνεια, αναγνώριση και λεπτομέρεια και με σαφή περιγραφή εργασίας, αξιολόγηση και ταξινόμηση των προγραμμάτων αΕΕΚ (iVET).
 2. Να γεφυρώνουν το χάσμα της επικοινωνίας μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας
 3. Να αντιστοιχίζουν (online) άτομα με δουλειές
 4. Να υποστηρίζουν την κινητικότητα
 5. Να επιτρέπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη μετάβαση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα
 6. Να υποστηρίζουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις στατιστικές

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Πρέπει να γίνει προσδιορισμός και ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι εργοδότες τείνουν να σκέφτονται ως προς τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, τις εξουσιοδοτήσεις και τις ευθύνες, ενώ οι πάροχοι ΕΕΚ τείνουν να το πράττουν όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες (και / ή ικανότητες) που πρέπει να αποκτηθούν. Στα σχολεία ΕΕΚ είναι απαραίτητο να παρέχονται καλά καθορισμένα πρότυπα για τις απαιτήσεις εργασίας, και το προφίλ εργασίας πρέπει να συνδυάζει και τις δύο απόψεις.

Κατά κύριο λόγο, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των δύο κόσμων και να βρεθεί ένα κοινό λεξιλόγιο: οι τομείς θα πρέπει να παρέχουν στα σχολεία ΕΕΚ σαφή επαγγελματικά προφίλ, τα σχολεία ΕΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση με τον τομέα και να δημιουργήσουν σχέδια προφίλ.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν την ίδια δουλειά. Η αναζήτηση συνοχής στο λεξιλόγιο περιγραφής εργασίας σημαίνει ότι η δεξιοτεχνία είναι διαφανής και τα επαγγέλματα είναι συγκρίσιμα. Για το σκοπό αυτό, τυποποιούμε την περιγραφή για τα σύνολα εργασιών και επαγγελματικών ικανοτήτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιγραφές θέσεων εργασίας, καθώς και τις κλίμακες για τα επίπεδα ικανότητας: μία λίστα εργασιών προς εκτέλεση και μια λίστα επαγγελματικών ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι θέσεις εργασίας ορίζονται σε έναν κοινό τομέα και οι εταιρείες μπορούν να συνθέσουν τα δικά τους επαγγελματικά προφίλ, χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία και ξεκινώντας από το ίδιο παράδειγμα εργασίας. Εκτός από τα προφίλ εργασιών / ικανοτήτων, τα επαγγέλματα περιγράφονται επίσης σε χαρακτηρισμούς, ώστε να αντιστοίχιζονται με τα διαθέσιμα σχετικά προγράμματα ΕΕΚ.

Συνοψίζοντας, για να καταρτίσετε ένα εκτεταμένο προφίλ εργασίας, πρέπει να συμπεριλάβετε:

 • II.A γενικά χαρακτηριστικά
 • II.B εργασίες
 • II.C ικανότητες (βάσει κοινής λίστας για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα
 • II.D επισκόπηση των αντίστοιχων προγραμμάτων ΕΕΚ.

Η περιγραφή αυτού του τύπου πληροφοριών μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές πηγές όπως:

 • κείμενα κενών θέσεων
 • περιγραφή εργασίας
 • κατάταξη εργασίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, (για σκοπούς κλιμάκωσης μισθών)
 • υπάρχοντα προσόντα, κ.λπ.
 • Εμπνευσμένες πηγές όπως 0 * Net και ESCO

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ο κοινός παρονομαστής για το εύρος των αντικειμένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό για εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεύθερες να συνθέσουν τα δικά τους προφίλ εργασίας με ευρύτερα αντικείμενα. Επιπλέον, η επικύρωση του περιεχομένου από διάφορες εταιρείες μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της ποικιλίας στην κλίμακα και τον χαρακτήρα τους.

Η εναλλακτική, και μια πιο χρήσιμη λύση για τη δημιουργία μιας τελικής περιγραφής εργασίας, είναι η δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ που βοηθά στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των παρόχων αΕΕΚ (iVET)  και των εργοδοτών / της αγοράς εργασίας, ιδίως αναφορικά με τις απαιτήσεις εργασίας και την απόδοση των μαθητών.