5.A Προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο, ότι ο κόσμος της εργασίας υφίσταται γρήγορες και βαθιές αλλαγές που προκαλούνται από την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημογραφία, την παγκοσμιοποίηση και την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι τάσεις επηρεάζουν τη σύνθεση της απασχόλησης, τη φύση των εργασιών που εκτελούνται στην απασχόληση και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Επίσης ασκούν τεράστια πίεση στα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ζητώντας βελτιωμένη ποιότητα και νέες προσεγγίσεις στη διά βίου μάθηση.

Ο κοινωνικός διάλογος θεωρείται ευρέως κρίσιμος για την επιτυχία της ΕΕΚ, τόσο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (i-VET) όσο και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (C-VET). Ειδικά όταν οι κοινωνικοί εταίροι εμπλέκονται στον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης, των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου της κατάρτισης (Finlay και Niven, 1996). Ομοίως, η ΕΕΚ γίνεται πιο θεμιτή και σχετική με τις ανάγκες της βιομηχανίας, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των παρόχων κατάρτισης. Ειδικά στο επίσημο κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα και στους τελικούς χρήστες στον κόσμο της εργασίας (πηγή: Κοινωνικός διάλογος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη). Ο κοινωνικός διάλογος και η διαδικασία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων αποτελεί σημαντικό συστατικό της επιτυχημένης ΕΕΚ βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Η έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με μακρά καθιερωμένες ή νεοεμφανιζόμενες δομές ή δίκτυα απαιτεί ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές; Οι προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο περιλαμβάνουν την ανάγκη δημιουργίας της κατάλληλης δομής των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, ο διάλογος εντός αυτών των δομών των ενδιαφερομένων θα είναι σημαντικά επωφελής εάν πραγματοποιηθεί κατάλληλη συγκριτική μελέτη. Μια ανάλυση του χάσματος σχετικά με το ποιες πτυχές της ΕΕΚ βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και ποιες πτυχές λείπουν, θα βοηθήσει στη διατύπωση μιας διορατικής απόκρισης. Ομοίως, ουσιαστικές συζητήσεις τροφοδοτούνται:.

 • 5A.1. Πρότυπο εθνικής αναφοράς
 • 5A.2. Εθνική αναφορά_UK
 • 5A.3. WP4 Τελική αναφορά
 • Δέσμευση: όλοι οι συμμετέχοντες στη δομή θα πρέπει να είναι ενδιαφερόμενοι, αναγνωρίζοντας ο καθένας τόσο τον σκοπό όσο και την αξία της συμμετοχής τους. Θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να εισάγουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ο καθένας πρέπει να δεσμευτεί για τον στόχο και την πορεία που έχει καθοριστεί. Επομένως, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα ακόλουθα, "Πώς εμπλέκουμε τους εργοδότες και διασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους;" Επιπλέον, «Πώς προωθούμε τη συνεργασία για να διασφαλίσουμε ότι καθορίζονται οι ανάγκες και η παροχή ΕΕΚ ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες;» Τελικά, όλα τα μέρη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία και τα οφέλη από τη συμμετοχή τους π.χ.
  1. Υψηλότερος αριθμός διαρκών μεταβάσεων στην απασχόληση
  2. Υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας που σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • 5A.4. Οδηγός συνέντευξης
 • 5A.5. Βασικό έγγραφο για οδηγό συνέντευξης.

Ο πειραματικός χαρακτήρας του QSE-VET παρουσίασε δύο τύπους επαγγελματικής χαρτογράφησης για να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ σχολείων / ιδρυμάτων ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας. Από άποψη EQAVET 5 και 6 σε επίπεδο τομέα, ο «Τομεακός Χάρτης» παρείχε ένα πλαίσιο αναφοράς για τον επαγγελματικό τομέα. Λεπτομερείς περιγραφές θέσεων εργασίας παρείχαν στους ενδιαφερόμενους ένα κοινό λεξιλόγιο και ένα ακρογωνιαίο λίθο για την απόδοση στο χώρο εργασίας και τη σημασία της ΕΕΚ. Η προσέγγιση που εφαρμόστηκε βασίστηκε στο τεκμήριο ότι υπάρχει και θα υπάρχει πάντα κάποια απόσταση μεταξύ των προγραμμάτων ΕΕΚ και των απαιτήσεων εργασίας. Επομένως, τόσο ο σκοπός όσο και η ανάθεση των ενδιαφερομένων και το πλαίσιο πολιτικής στο οποίο λειτουργούν, είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η επίγνωση της τριβής μεταξύ της πολιτικής απασχόλησης, της παροχής ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί το χάσμα όσο το δυνατόν πιο στενό, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την ποικιλομορφία της αναπαράστασης.

 • 5A.6. Προγραμματισμός εργασίας
 • 5A.7. Τομεακός Χάρτης_Ιταλία
 • 5A.8. Προβολές στο σύστημα ΕΕΚ_Σουηδία
 • Αντιπροσωπευτικότητα: διαφορετικών ανθρώπων και οργανισμών. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να εμπλακούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι πιο σχετικά και που θα φέρουν συνεισφορές από διαφορετικές οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παίζουν αποτελεσματικά το ρόλο ενός «επικριτικού φίλου». Επομένως, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε «Ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι που κάθονται γύρω από αυτό το τραπέζι; Τι αντιπροσωπεύουν; Ποια είναι η επιρροή τους στη δική τους κοινότητα; Μπορούν να κάνουν εναλλαγή μεταξύ ατομικών / κοινών συμφερόντων;»
 • Συνέχεια στις σχέσεις: ανάπτυξη σχέσεων και αμοιβαία κατανόηση και δέσμευση απαιτεί προγραμματισμένες ουσιαστικές και εποικοδομητικές προσωπικές συναντήσεις και άλλες μορφές συχνής και ευέλικτης επαφής με συγκεκριμένα αποτελέσματα και επιπτώσεις.
 • Αμοιβαία ανταπόκριση και δέσμευση, ευπάθεια και εμπιστοσύνη: έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται ο ένας τον άλλον. Οι εμπλεκόμενοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πρόθυμοι και σε θέση να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες, προκειμένου να εξηγήσουν τις δυσκολίες ο καθένας στη δική τους οργάνωση και να δείξουν αλληλοκατανόηση.
 • Συγγένεια: εάν αυτός ο διάλογος αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αυτός ο διάλογος πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει έναν μαθησιακό χαρακτήρα - να νοιάζεται και να ενεργεί επί βασικών ηθικών αξιών και αξιών. Επιπλέον, να αναλάβουμε την ευθύνη για τον εαυτό και τους άλλους σε μια διαδικασία συν-σχεδιασμού.
 • Ισορροπία στην υποστήριξη και την ταχύτητα: οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση πιο απαιτητικών ζητημάτων κάνοντας πρώτα μικρά βήματα που αποφέρουν γρήγορα αποτελέσματα.
 • Αποφύγετε την αποφυγή: τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εντοπίζουν δύσκολα ζητήματα και να είναι πλήρως συνεργάσιμα και δεσμευμένα για αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.
 • Να είστε δημιουργικοί και πρακτικοί: να είστε προετοιμασμένοι και να απολαμβάνετε τη «σκέψη έξω από το κουτί». Ακολουθήστε μια προσέγγιση με γνώμονα τη λύση που είναι πρακτική.
 • Ευθύνη: Τα προγράμματα ΕΕΚ έχουν δημόσια σημασία. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναλάβουν συλλογική ευθύνη για την προβολή της εισόδου, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων.