1.C Στατιστικά στον Τομεακό Χάρτη

Ο δείκτης 5 του EQAVET είναι το ποσοστό τοποθέτησης στα προγράμματα ΕΕΚ. Αφορά τον προορισμό και την απασχόληση των αποφοίτων ΕΕΚ, δηλαδή την ποσοτική αντιστοίχιση της προσφοράς ΕΕΚ και της ζήτησης εργασίας, ιδίως:

 1. Το ποσοστό των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ΕΕΚ που τοποθετούνται είτε στην αγορά εργασίας, στην περαιτέρω εκπαίδευση ή στην κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένου του πανεπιστημίου) ή σε άλλο προορισμό εντός 12-36 μηνών μετά το τέλος του προγράμματος.
 2. Το ποσοστό των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ΕΕΚ που απασχολούνται ένα έτος μετά το τέλος της εκπαίδευσης.

Τα έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση της διαμόρφωσης πολιτικής, της εφαρμογής και της αξιολόγησης, της έρευνας αγοράς εργασίας και του καθορισμού και παρακολούθησης στόχων.

Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να συλλέξετε και να οπτικοποιήσετε τόσο τα δεδομένα εργασίας όσο και την ΕΕΚ στον τομεακό χάρτη, χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο «στήσιμο» για να παρουσιάσετε τους αριθμούς και τα ποσοστά εργασίας που συνδέονται με ΕΕΚ.

Τέτοιες στατιστικές εργασίας και ΕΕΚ μπορούν να προέρχονται από διαφορετικούς τύπους πηγών, όπως:

 • Διαβουλεύσεις μέσω άμεσων επαφών με εκπροσώπους τομέων
 • Διαβούλευση με υπάρχουσες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Απογραφές πληθυσμού
 • Έρευνες νοικοκυριών
 • Έρευνες επιχείρησης
 • Και λοιπά.

Η ποιότητα και η σημασία των παραγόμενων στατιστικών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά, τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς της πηγής ή των πηγών που χρησιμοποιούνται.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στατιστικές εργασίας, ως σύνολο επίσημων στατιστικών, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συνδέονται με την εργασία, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τους εργαζομένους, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και τους τρόπους λειτουργίας της. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την κατανόηση των αγορών εργασίας, ιδίως για τον εντοπισμό ζητημάτων και ελλείψεων στην αγορά εργασίας, την ενημέρωση της διαμόρφωσης πολιτικής, την αξιολόγηση της πολιτικής και τη δυνατότητα μακροοικονομικής παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, η προοπτική της αγοράς εργασίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή σταδιοδρομίας, τοποθετώντας την, στην πραγματικότητα, στην 3η θέση (μετά από ενδιαφέρον και ταλέντο).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΒΗΜΑ 1 Αναζήτηση και συλλογή ποσοτικών δεδομένων σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να είναι δύσκολο να ληφθούν ακριβή δεδομένα.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο τύπος των δεδομένων που απαιτούνται. Όσο πιο σωστοί είναι οι αριθμοί, τόσο πιο εύκολο είναι να περιγράψουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όπως πιθανά ελλείμματα και πλεονάσματα, για παράδειγμα.

Για κάθε επίπεδο «επαγγέλματος», τα δεδομένα που συλλέγονται αναφέρονται:

 • Αριθμός εργαζομένων
 • Ποσοστό πιστοποιημένων υπαλλήλων: εργαζόμενοι που έλαβαν το δίπλωμα για το σχετικό πρόγραμμα ΕΕΚ (εάν το ποσοστό είναι χαμηλό, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να μάθετε ποια είναι τα ταυτόχρονα κανάλια προσλήψεων)
 • Αριθμός θέσεων εργασίας, για να καταλάβετε εάν είναι επαρκείς
 • Αριθμός κενών θέσεων
 • Ποσοστό κενών θέσεων που είναι δύσκολο να καλυφθούν: οι κενές θέσεις ανοίγουν για περισσότερο από 6 μήνες.
EQF επίπ. Επάγγελμα #
Εργαζόμενοι
%
Πιστοποιημένοι
#
Τοποθέτηση σε θέση εργασίας
#
Κενές θέσεις
Δύσκολο να καλυφθεί
-   ? ? % ? % ? %
-   ? ? % ? % ? %
-   ? ? % ? % ? %

 

Παράδειγμα 1 Ηλεκτρολόγοι στη Σουηδία

EQF Επάγγελμα #
Εργαζόμενοι
%
Πιστοποιημένοι
#
Τοποθέτηση σε θέση εργασίας
#
Κενές θέσεις
Δύσκολο να καλυφθεί
4 Ανώτατος / Ανώτερος Ηλεκτρολόγος 5.000 ? % ? % 450 80%
3 Ηλεκτρολόγος 20.000 ? % ? % 1.500 60%
2 Βοηθός Ηλεκτρολόγου 20.000 ? % ? % 1.432 60%

 

Παρακάτω παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα από το έργο QSE-VET, με αναφορά στον Ιταλικό τομέα χρηματοδότησης και τραπεζών:

Παράδειγμα2: Ιταλικό προσωπικό στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο

Ο αριθμός των εργαζομένων στις σχετικές θέσεις εργασίας παρατίθεται στον επόμενο πίνακα:

EQF Επάγγελμα #
Εργαζόμενοι
%
Πιστοποιημένοι
#
Τοποθέτηση σε θέση εργασίας
#
Κενές θέσεις
Δύσκολο να καλυφθεί
5 Area Branch Coordinator 997 100 % ? % 0 0%
4 Branch Manager 24.932 100 % ? % 0 0%
3 Vice Branch Manger 17.452 100 % ? % 0 0%

Η σχέση μεταξύ της αντίστοιχης κατάρτισης ΕΕΚ και του επαγγέλματος είναι διαφορετική από ό, τι στις άλλες χώρες (παραδείγματα) επειδή αφορά την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που προστίθεται σε μια σειρά προηγούμενης χρηματοοικονομικής ή εμπορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν συνολικοί αριθμοί υπαλλήλων που ξεκίνησαν πρόσφατα σε αυτούς τους τρεις ρόλους και παρακολουθούν επί του παρόντος τα υποχρεωτικά εσωτερικά προγράμματα.

Η αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς μεταξύ αυτών των προγραμμάτων είναι αυτόματα 100% - επειδή όλοι όσοι ξεκινούν σε αυτούς τους ρόλους πρέπει να ακολουθήσουν τα υποχρεωτικά προγράμματα και η ικανότητα εκπαίδευσης προσαρμόζεται στη ζήτηση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ αΕΕΚ (iVET)

Τα στατιστικά δεδομένα με την πάροδο του χρόνου δείχνουν τις τάσεις και παρέχουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη χάραξη και ανάλυση της ευρωπαϊκής πολιτικής και την παρακολούθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σε αυτό το σημείο τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ταξινομηθεί και συγκριθεί με τα προφίλ εργασίας (I. B).

ΒΗΜΑ 1 Αναζητήστε και συλλέξτε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα αντίστοιχα προγράμματα αΕΕΚ (iVET) για τη συγκεκριμένη εργασία.

Για κάθε πρόγραμμα αΕΕΚ (iVET)  απαιτούνται δεδομένα:

 • Διάρκεια (σε έτη) των προγραμμάτων αΕΕΚ (iVET)
 • Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών
 • Μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο και απόφοιτοι ετησίως
 • Ροή: ποσοστό μαθητών που δεν εισέρχονται στην αγορά εργασίας, αφού αποφάσισαν να συνεχίσουν τη μάθησή τους.

Για να μπορείτε να συγκρίνετε αριθμούς εργασίας με αυτούς στο αΕΕΚ (iVET), συνιστάται να τους παρουσιάσετε με παρόμοιο τρόπο με τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς αγοράς εργασίας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον απαιτούμενο τύπο δεδομένων:

EQF επίπεδο Προγράμματα αΕΕΚ (iVET)   Διάρκεια #
Σπουδαστές
#
Απόφοιτοι
Ροή
-         %
-         %
-         %

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 • τα αντίστοιχα προγράμματα αΕΕΚ (iVET)  για τις σχετικές εργασίες
 • τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων
 • πόσους μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο / αποφοίτους ανά έτος
 • πόσους μαθητές (δεν) θα είναι διαθέσιμοι για εργασία (επειδή συνεχίζουν τη μάθησή τους σε υψηλότερο επίπεδο).

Βλέπε ενότητα «III. Πώς να δημιουργήσετε (ή όχι) την αντιστοίχιση στην ΠΟΣΟΤΗΤΑ»

Παρακάτω υπάρχουν παραδείγματα πινάκων που συμπληρώνονται με στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τους Συνεργάτες του έργου QSE-VET στους διάφορους τομείς έρευνας που επιλέχθηκαν.

Παράδειγμα 1 Ολλανδικά ΕΕΚ για Ηλεκτρολογία

EQF Προγράμματα αΕΕΚ (iVET)   Διάρκεια #
Σπουδαστές
#
Απόφοιτοι
Ροή*
4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τεχνικού (στέγαση και κοινή ωφέλεια) 3-4 έτη 380 90 5%
3 1η μηχανική ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων (στέγαση και κοινή ωφέλεια 2-3 έτη 1.600 507 20%
2 Μηχανική ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων 2 έτη 2.880 870 60%

* Αυτοί οι μαθητές προχωρούν σε περαιτέρω εκπαίδευση και όχι (ακόμη) στην εργασία

Παράδειγμα 2  Ιταλικός χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας

EQF Προγράμματα αΕΕΚ (iVET)   Διάρκεια #
Σπουδαστές
#
Απόφοιτοι
Ροή
4 Τεχνικό Εμπορικό Ινστιτούτο - Νομική διεύθυνση επιχείρησης 5 έτη 342.647 συνολικά (για 3 διευθύνσεις: τουρισμός, κοινωνικές επιστήμες και εμπορικό)   %
4 Τεχνικό Ινστιτούτο Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Μάρκετινγκ 5 έτη     %
EQF Προγράμματα ΕΕΚ (εσωτερική υποχρεωτική εκπαίδευση Διάρκεια #
Σπουδαστές
#
Graduates
Flow
through
4+ MIFID 30 ώρες   /  
4 IVASS 30 ώρες   /  

 

Παράδειγμα 3 Το προσωπικό κουζίνας στο Ηνωμένο βασίλειο

EQF Προγράμματα αΕΕΚ (iVET)   Διάρκεια #
Σπουδαστές
#
Απόφοιτοι
Ροή*
2 Βοηθός κουζίνας: Βραβείο επιπέδου 1 στην εισαγωγή στην απασχόληση στη βιομηχανία φιλοξενίας. Πιστοποιητικό γενικής μαγειρικής Επίπεδο 2 στην ασφάλεια των τροφίμων. NVQ Επίπεδο 2 στην Προετοιμασία Τροφίμων και Μαγειρική και Υπηρεσία Τροφίμων Οι καθοδηγούμενες ώρες εκμάθησης κυμαίνονται από 69 για εισαγωγικά μαθήματα έως και 170 για προετοιμασία φαγητού και μαγείρεμα με παραδείγματα ? ? ?
3 Μάγειρας / Εξειδικευμένος σεφ: Πτυχίο Ιδρύματος στις Μαγειρικές Τέχνες, Επαγγελματική Μαγειρική Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα 12 εβδομάδες-2 χρόνια ? ? ?
4/5 Επικεφαλής σεφ: Πτυχίο Μαγειρικής Τεχνών, Διαχείριση Φιλοξενίας, Επαγγελματική Μαγειρική Μαθητεία Ανώτερου Επιπέδου Εθνικό δίπλωμα ανώτερου επιπέδου 3-4 έτη+ εάν έχουν επιλεγεί ειδικοί τομείς ? ? ?

 

Περισσότερα παραδείγματα:

Η ολλανδική βιομηχανία μόδας

 

Η κινητικότητα των βασικών εργαζομένων στον ολλανδικό τομέα εμπόρων οικοδομών

Η συνολική ζήτηση αντικατάστασης είναι κατά μέσο όρο πάνω από 12% ετησίως.

Η ροή εισόδου και μετάδοσης (στις βασικές λειτουργίες) καθορίζει τους στόχους για τα πιο σχετικά προγράμματα κατάρτισης των τομέων

 

Οι ετήσιες καινοτομίες στον τομέα και η (μέση) απόδοση των ανθρώπων καθορίζουν την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με τις επαγγελματικές γνώσεις και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσωπικής αποτελεσματικότητας.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι των κατασκευαστών συμμετέχουν συνεπώς σε διετή αναθεώρηση / ενημέρωση του διδακτικού υλικού των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Οι στατιστικές της Ελλάδας για την ΕΕΚ και την εργασία

Είδος κλαδικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός υπαλλήλων
Εστιατόρια και κινητές μονάδες 41.171 209.182
Υπηρεσίες catering 3.435 11.428
Yπηρεσίες γρήγορου φαγητού & καφέ 81.593 379.041
Total 126.199 599.651

 

Είδος κλαδικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός υπαλλήλων
Εστιατόρια και κινητές μονάδες 41.171 209.182
Υπηρεσίες catering 3.435 11.428
Σύνολο 44.606 220.610

 

 

EQF Επάγγελμα #
Εργαζόμενοι
%
Πιστοποιημένοι
#
Τοποθέτηση σε θέση εργασίας*
#
Κενές θέσεις*
Δύσκολο να καλυφθεί**
4 Επικεφαλής σεφ 9.854 86% N/A N/A 80%
3 Μάγειρας/Εξειδικευμένος Σεφ 47.359 64% N/A N/A 60%
2 Βοηθός κουζίνας 163.397 11% N/A N/A 30%

*Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανά επαγγελματικό προφίλ. Η στατιστική ερμηνεία των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθέτηση και τις κενές θέσεις εργασίας παρέχεται συνολικά.

** Η προσέγγιση του DIMITRA βασίζεται σε δεδομένα αΕΕΚ (iVET)

 

 

Πρόγραμμα αΕΕΚ (iVET)

Αριθμός αποφοίτων σπουδαστών

(2017-2018)
Αριθμός σπουδαστών που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αριθμός πιστοποιημένων σπουδαστών Ποσοστό
Φαγητό/μαγειρική τέχνη περίπου 18.000 11.352 8.548

% αποφοίτων: 47.49%

% συμμετεχόντων στις εξετάσεις: 75.29%

Οι στατιστικές του Ηνωμένου Βασιλείου για την ΕΕΚ και την εργασία

EQF Επάγγελμα #
Εργαζόμενοι
Προγράμματα  αΕΕΚ (iVET) Διάρκεια
4/5 Επικεφαλής Σεφ 255.000 Πανεπιστημιακό πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, διαχείριση φιλοξενίας, Επαγγελματική Μαγειρική *; Μαθητεία Ανώτερου Επιπέδου Εθνικό δίπλωμα ανώτερου επιπέδου 3-4 έτη +  εάν έχουν επιλεγεί ειδικοί τομείς
3 Μάγειρας 190.000 Πτυχίο Ιδρύματος στις Μαγειρικές Τέχνες, Επαγγελματική Μαγειρική Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα 12 εβδομάδες - 2 έτη*
2 Βοηθός κουζίνας 234.000 Βραβείο επιπέδου 1 στην εισαγωγή στην απασχόληση στη βιομηχανία φιλοξενίας. Πιστοποιητικό γενικής μαγειρικής Επίπεδο 2 στην ασφάλεια των τροφίμων. NVQ Επίπεδο 2 στην Προετοιμασία Τροφίμων και Μαγειρική και Υπηρεσία Τροφίμων Βραβείο επιπέδου 1 στην Εισαγωγή στην απασχόληση Οι καθοδηγούμενες ώρες εκμάθησης κυμαίνονται από 69 για εισαγωγικά μαθήματα έως και 170 για προετοιμασία φαγητού και μαγείρεμα με παραδείγματα

 

* Επαγγελματική Μαγειρική: Επίπεδο 1 Δίπλωμα: 12 εβδομάδες; Επαγγελματίας Σεφ – Επίπεδο 3 Δίπλωμα: 1έτος

Ο Τομέας Φιλοξενίας έχει το χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης από όλους τους τομείς και:

 • Απασχολεί ιδιαίτερα νεαρό εργατικό δυναμικό (33% <25 ετών). Το 10% απασχολείται σε προσωρινή βάση
 • Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στον τομέα (περίπου 91%) απασχολούν λιγότερα από 25 άτομα.
 • Ο τομέας είναι σχετικά χαμηλής ειδίκευσης. Μόνο το ένα πέμπτο του εργατικού δυναμικού έχει τα προσόντα στο επίπεδο 4 και άνω, αν και αυτό διαφέρει ανά ειδικότητα
 • Όσον αφορά τα ζητήματα πρόσληψης, 32.700 επιχειρήσεις (15% όλων των τομέων) έχουν κενές θέσεις. 5% αναφέρουν κενές θέσεις εργασίας, με 3% αναφορές κενών θέσεων
 • Συνολικά αναφέρθηκαν 73.700 κενές θέσεις στον κλάδο. το ένα τέταρτο (18.243) είναι δύσκολο να καλυφθεί και ένα άλλο 15% (11.178) είναι κενές θέσεις δεξιοτήτων
 • Το 61% των εργοδοτών φιλοξενίας παρέχουν εκπαίδευση
 • Τα εστιατόρια είναι ελαφρώς λιγότερο πιθανό να παρέχουν εκπαίδευση (50%)
 • 85% των εργαζομένων λαμβάνουν εκπαίδευση υγείας και ασφάλειας / πρώτων βοηθειών
 • Το 63% των εργαζομένων λαμβάνουν εκπαιδευτική εκπαίδευση
 • Μέχρι στιγμής, ο λόγος για τον οποίο οι εργοδότες δεν παρέχουν εκπαίδευση είναι ότι λένε ότι το προσωπικό είναι πλήρως ικανό (62%).

Δεδομένων των κενών που αναφέρονται, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους μαθητές να βρουν δουλειά.