4. Πώς να εκτιμήσετε την ποιότητα;

Σε μια προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι προσανατολισμένη στη ζήτηση, η επιθυμητή επαγγελματική ποιότητα των αποφοίτων καθορίζεται από τους εργοδότες. Στο όραμα QSE, τα επαγγελματικά προφίλ πρέπει, επομένως, να κυριαρχούν στο σχεδιασμό των επαγγελματικών προσόντων και των προγραμμάτων σπουδών, και τα ίδια επαγγελματικά προφίλ πρέπει να εφαρμόζονται ως το πρότυπο βάσει του οποίου αξιολογείται η απόδοση στην πράξη των (πρόσφατα αποφοίτων) υπαλλήλων από τους ίδιους, καθώς και από τους εργοδότες τους.

Σε αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να δείτε πώς να συνθέσετε σαφή και λεπτομερή επαγγελματικά προφίλ. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως όργανο μέτρησης για επαγγελματικές ικανότητες, για να καθορίσετε τα επίπεδα ικανοποίησης των εργοδοτών (δείτε τις διάφορες έρευνες εταιρειών) και των (φρέσκων) υπαλλήλων τους (δείτε τις διάφορες έρευνες φοιτητών / μεταπτυχιακών) σε σχέση με την απόδοση της εργασίας που φαίνεται στην πράξη, καθώς και το επίπεδο των διαφόρων επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν με την ΕΕΚ, αποδεικνύοντας έτσι την ποιοτική συνάφεια της ΕΕΚ για την εργασία.

Εκτός από τις αξιολογήσεις, μπορείτε να ταξινομήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το προφίλ ικανοτήτων για να καθορίσετε τη γνώμη των εκπαιδευτικών σχετικά με το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα ΕΕΚ καλύπτει τα επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται (δείτε τις έρευνες παρόχων ΕΕΚ).

Η βασική ερώτηση που θέλουμε να σας βοηθήσουμε να απαντήσετε σε αυτήν την ενότητα είναι:

Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι αποκτηθείσες δεξιότητες χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας;

Θα το κάνουμε απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Πώς να εκτιμήσετε την ικανοποίηση των εταιρειών με βάση την απόδοση των τελειοφοίτων ΕΕΚ;
  • Πώς να εκτιμήσετε τις προσδοκίες των παρόχων ΕΕΚ σε σχέση με τα αποτελέσματα της ΕΕΚ;
  • Πώς να εκτιμήσετε την ικανοποίηση των σπουδαστών σε σχέση με την απόδοσή τους στην πράξη;
  • Πώς να επεξεργαστείτε και να παρουσιάσετε τα δεδομένα;
  • Ποιες είναι οι προτάσεις μας;