Στόχοι

Ο γενικός στόχος του QSE-VET είναι η ανάπτυξη μιας σειράς κατευθυντήριων οδηγιών και δεικτών που θα βοηθήσουν τους παρόχους ΕΕΚ να αξιολογήσουν τη συνάφεια των δεξιοτήτων που παρέχονται μέσω των προγραμμάτων ΕΕΚ τους με τις απαιτήσεις των εργοδοτών.

Τα πρότυπα ποιότητας θα περιγράφονται μέσω λειτουργικών δεικτών και θα υποστηρίζονται από συγκεκριμένες καλές πρακτικές. Τα πρότυπα θα διευκολύνουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της ΕΕΚ και θα επιτρέψουν στους παρόχους να εκτιμήσουν την αποδοτικότητα της τεκμηριωμένη ΕΕΚ (evidence-based vocational education and training, EBVET).

Το πρόγραμμα QSE-VET θα βοηθήσει:

  1. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω το EQAVET μέσω πολιτικών λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην τεκμηριωμένη ΕΕΚ
  2. Τους φορείς που σχετίζονται με την ΕΕΚ να αναπτύξουν πολιτικές και να κάνουν προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΕΕΚ όσον αφορά στην απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες που αποκτώνται
  3. Τους παρόχους ΕΕΚ να αναπτύξουν μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική σχέση με την αγορά εργασίας, προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματα ΕΕΚ με τις ικανότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες
  4. Την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, παρέχοντας μια εκπαιδευτική βάση για καλύτερη και βιώσιμη απασχολησιμότητα.
  5. Την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης των προγραμμάτων ΕΕΚ, εισάγοντας πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές τεχνικές που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εστιασμένο στους εκπαιδευόμενους.