6. Πώς να εξασφαλίσετε μια καλύτερη αντιστοίχιση;

Τα περιοδικά που σχετίζονται με τον εργοδότη και την κατάρτιση αναφέρονται ευρέως στις «Εργασίες ως κινούμενος στόχος» ή «Ο κινούμενος στόχος που είναι η περιγραφή της εργασίας». Πράγματι, υπάρχουν αναφορές στο «Καριέρα ως κινούμενος στόχος». Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου QSE-VET, υπήρξε μια υποκείμενη θεώρηση ότι οι βιομηχανίες και η αγορά εργασίας είναι δυναμικές. Έτσι, οι απαιτήσεις εργασίας είναι ένας «κινούμενος στόχος» για τους παρόχους και τους εργοδότες προγραμμάτων ΕΕΚ και ο προγραμματισμός τους δεν είναι εύκολος. Ουσιαστικά, για να κατανοήσουμε καλύτερα την «τρέχουσα κατάσταση», ο αντίκτυπος πρέπει να εξεταστεί τόσο από την άποψη της ποσότητας όσο και από την ποιότητα. Ποσότητα, όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών, σε σχέση με τις συνεχείς εξελίξεις της σταδιοδρομίας τους. Ποιότητα, όσον αφορά το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Εκτός από τον καθορισμό του τρέχοντος περιεχομένου ενός συγκεκριμένου ρόλου ή μιας σειράς θέσεων εργασίας (εργασίες και ικανότητες ή κλίμακα προόδου / διαδρομή σταδιοδρομίας), πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις αλλαγές στο επίπεδο ζήτησης και προσφοράς, καθώς και τις εξελίξεις της αγοράς στο πλαίσιο του ρόλου της εργασίας, για την ικανοποίηση των συνεχιζόμενων απαιτήσεων από την άποψη των τεχνικών δεξιοτήτων, για να γίνει μια συγκεκριμένη εργασία. Υπάρχει, επίσης, η σημασία της εξέτασης νέων κανονισμών, υλικών και τεχνικών, που οδηγούν σε νέες και μελλοντικές περιγραφές θέσεων εργασίας. Έτσι, η ανάγκη διαφορετικών ενδιαφερομένων θα επηρεάσει την ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων ΕΕΚ, έτσι ώστε οι μαθητές να αποφοιτούν, αρκετά κοντά, «έτοιμοι για εργασία».

Υπάρχει πληθώρα αναφορών με θέμα την αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, κυρίως καθώς οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων αποτελούν ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας. Στην αναφορά «Αντιστοιχίες δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας», είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι θεωρείται ότι κάποια αναντιστοιχία είναι αναπόφευκτη. Απλώς, η αγορά εργασίας περιλαμβάνει πολύπλοκες αποφάσεις, που πρέπει να λαμβάνονται από εργοδότες και εργαζόμενους, και συχνά επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι ένα πιο ανησυχητικό φαινόμενο είναι η αναντιστοιχία χαρακτηριστικών, καθώς και η προώθηση θέσεων εργασίας, χωρίς να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ποιότητα και στις δεξιότητες που απαιτούνται. Τελικά, αυτό μπορεί να παρατείνει την εργασιακή κρίση. Η έκθεση συνεχίζει να λέει ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων και οι αναντιστοιχίες τείνουν να σχετίζονται με κακές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αμοιβές, θέσεις εργασίας που συνεπάγονται εργασίες ρουτίνας και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στην εργασία. Στην ενότητα που ακολουθεί, διερευνούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κύκλος EQAVET από συνεργασίες με τους ενδιαφερόμενους που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν την αναντιστοιχία δεξιοτήτων.