4.B Αξιολόγηση των προσδοκιών των σχολών

Έρευνα παροχής ΕΕΚ

Η Έρευνα Παροχής ΕΕΚ έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων για προγράμματα αΕΕΚ (iVET)  και για την πρόσληψη / προσέγγιση μαθητών ΕΕΚ για αυτοαξιολόγηση.

Εμπλοκή σχολείων, εκπαιδευτών και σπουδαστών

Χρειάζεστε παρόχους αΕΕΚ (iVET)  με σχετικά προγράμματα στην προσφορά τους: κατά προτίμηση με κατάλληλο όγκο μαθητών και κάποια περιφερειακή παραλλαγή σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκπαιδευτικοί / συντονιστές που θα συμμετάσχουν στην έρευνα (και ομάδες που θα συζητήσουν το αποτέλεσμα) πρέπει να έχουν ευθύνη για το περιεχόμενο του προγράμματος, καθώς και για τις τοποθετήσεις των μαθητών σε εργασιακές θέσεις.

Οι πάροχοι και τα προγράμματα αΕΕΚ (iVET)  πρέπει να παρέχουν έναν σημαντικό αριθμό τοποθετήσεων σπουδαστών σε θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο, όπου οι μαθητές συμμετέχουν πραγματικά στην εργασία για την οποία εκπαιδεύονται.

Ταξινόμηση των προγραμμάτων ΕΕΚ

Ο βρόχος ανατροφοδότησης για τους παρόχους ΕΕΚ περιλαμβάνει την έναρξη με τις δικές τους προθέσεις, φιλοδοξίες και προσδοκίες σχετικά με την απόδοση των μαθητών τους στην εργασία για την οποία τους εκπαιδεύουν. Για να μπορέσετε να το συγκρίνετε με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εταιρειών και των μαθητών, ζητάτε από τους εκπαιδευτικούς να ταξινομήσουν τα προγράμματα ΕΕΚ τους με τις σχετικές ικανότητες για τις διαθέσιμες εργασίες για να δουν πώς συγκρίνεται η κάλυψή τους με τα επίπεδα ικανοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Η ταξινόμηση του εν λόγω προγράμματος ΕΕΚ μπορεί να περιλαμβάνει τόσο καθήκοντα όσο και ικανότητες, αλλά μπορεί επίσης να περιορίζεται στις ικανότητες - όπως στο επόμενο παράδειγμα, που ελήφθη από την έρευνα για Σουηδούς ηλεκτρολόγους. Απεικονίζει τις τεχνικές ικανότητες που πρέπει να ταξινομηθούν για το αρχικό επίπεδο, καθώς και το τελικό επίπεδο του σχετικού προγράμματος.

Επίπεδα επαγγελματικών ικανοτήτων

0:
Δεν υπάρχει πραγματική ικανότητα / εμπειρία στη σχετική θέση

Α: Βασικό  Λειτουργεί υπό επίβλεψη, βοηθώντας τους άλλους, κυρίως απλές και συχνές / γνωστές δραστηριότητες, χαμηλού κινδύνου

Β: Προχωρημένος Αυτόνομος, μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα ζητήματα και να λύσει τα περισσότερα προβλήματα

Γ: Ειδικός  Είναι ειδικός σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να βοηθήσει, να οδηγήσει, να καθοδηγήσει και να διδάξει άλλους

Οι πάροχοι ΕΕΚ επικεντρώνονται στην εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών τόσο των εκπαιδευομένων και των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας. Αυτές οι προσδοκίες μπορούν συχνά να μειωθούν για να προετοιμάσουν τους μαθητές για περαιτέρω σπουδές ή να προετοιμάσουν τους μαθητές για εργασία. Αυτή η ενότητα θα καλύψει τον τρόπο αξιολόγησης των προσδοκιών των παρόχων ΕΕΚ σε σχέση με τα αποτελέσματα ΕΕΚ.

Πρόγραμμα αΕΕΚ (iVET)……………………………………………………………….

EQF επίπεδο:……...

Αρχικό επίπεδο

Τελικό επίπεδο

0

A

B

C

0

A

B

C

Τεχνικές ικανότητες

Γενικές τεχνικές δεξιότητες

Γνώση υλικών και πόρων

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία και τεχνικές μέτρησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωρική επίγνωση & διορατικότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάγνωση σχεδίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξειδίκευση στην ηλεκτρολογία

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε στέγαση και χρησιμότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκαταστάσεις ασφαλείας

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικιακός αυτοματισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία φωτός και φωτισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΕ και τηλεματική

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία υαλοβάμβακα

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία ηλεκτρο-τεχνικής επιθεώρησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνώση (διεθνών) εθνικών προτύπων και κανονισμών

Πρότυπα ασφαλείας / κανονισμοί για εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπα σύμβολα για τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπα και κανονισμοί για τη λειτουργική διαχείριση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρότυπα και κανονισμοί για συσκευές χαμηλής τάσης και συσκευές διανομής

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το παράδειγμα αποδείχθηκε διασκεδαστικό - αν ήταν δύσκολο - για τους δασκάλους να βαθμολογήσουν και το αποτέλεσμα της ταξινόμησής τους συχνά διέφερε από τα (πιο συνεπή) αποτελέσματα εταιρειών και μαθητών. Φαινόταν καλή ιδέα να εμπλέξουμε δύο εκπαιδευτικούς για να το κάνουν μαζί.

Διαθέσιμα παραδείγματα φόρμας ταξινόμησης

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το αρχείο «4.B.11. Ταξινόμηση ΕΕΚ Ηλεκτρολόγων»

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το αρχείο «4.B.12. Ταξινόμηση ΕΕΚ προσωπικού κουζίνας»

Ερωτηματολόγιο παρόχου ΕΕΚ

Και πάλι, η εισαγωγή και οι οδηγίες είναι παρόμοιες με τις εταιρείες και τους μαθητές, αλλά το πλαίσιο είναι, φυσικά, διαφορετικό. Το επόμενο παράδειγμα παρουσιάζει τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το περιβάλλον τους.

2. Σχολικό πλαίσιο

Όνομα σχολείου : ………………………………………………………………..……………………………

Όνομα συνεντευξιαζόμενου: Κος/Κα ………………………………………………………………………………

Θέση συνεντευξιαζόμενου :…………………………………………………………………………………………

Πρόγραμμα(-τα) ΕΕΚ          Σχετικά με εργασία # Εκροή ανά έτος
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις (στην ΕΕΚ και την εργασία)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Σχολικά ερωτηματολόγια διαθέσιμα

 Παρακαλώ συμβουλευτείτε το αρχείο «4.B.13. Ερωτηματολόγιο παρόχου ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους»